Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Kompensacijų, lengvatų tvarka

 

 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS PARAMOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. lapkričio 13 d. Nr. T3-420

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, remdamasi Vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1509 (Žin., 2009, Nr. 138-6073), 15.11 ir 15.12 punktais bei Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-2068/A1-467/V-946 (Žin., 2011, Nr. 134-6387), 5 punktu,

Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                     Marija Rekst

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 13 d.

sprendimu Nr. T3-420

 

 

KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS PARAMOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) teikimo tikslą, principus, organizavimą ir finansavimą.

2. Kompleksiškai teikiama pagalba – koordinuotas švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams ir jų tėvams (globėjams), gyvenantiems Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

3. Kompleksiškai teikiamos pagalbos paskirtis – užtikrinti veiksmingą vaikų, kuriems reikalinga ne mažiau nei dviejų skirtingų sričių specialistų pagalba, ugdymąsi ir padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

4. Kompleksiškai teikiamos pagalbos gavėjai – vaikai nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, jų tėvai (globėjai), kuriems nustatytas kompleksiškai teikiamų paslaugų poreikis arba tais atvejais, kai teisiniais dokumentais nustatytas privalomas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

5. Kompleksiškai teikiamos pagalbos teikėjai – švietimo pagalbą, socialinę paramą ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų specialistai, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, savanoriai.

6. Kompleksiškai teikiamos pagalbos teikėjai vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiuo tvarkos aprašu.

7. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme (Žin., 2006, Nr. 17-589), Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284; 2009, Nr. 145-6425) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

 

8. Kompleksiškai teikiamos pagalbos teikimą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams ir jų tėvams (globėjams) koordinuoja ir apie jos teikimą savivaldybėje vietos bendruomenę informuoja savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius arba kitas asmuo, įgaliotas atlikti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus funkcijas, vadovaudamasis tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo pagalbą, socialinę paramą ir sveikatos priežiūrą.

9. Tėvai (globėjai), pageidaujantys gauti kompleksiškai teikiamą pagalbą sau ir savo vaikams, teikia prašymą savivaldybės administracijai. Prie prašymo prideda vaiko gimimo liudijimo kopiją, prireikus sveikatos pažymą ir jei yra nustatyti specialieji vaiko ugdymo poreikiai – Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos išvadą apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendaciją dėl tolesnio vaiko ugdymosi ir švietimo pagalbos jam teikimo ir/ar kitus dokumentus, įrodančius socialinės paramos poreikį.

10. Savivaldybės administracija, gavusi vaiko tėvų (globėjų) prašymą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo, per tris darbo dienas prašymą persiunčia Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui.

11. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, gavęs vaiko tėvų (globėjų) prašymą dėl kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo, per 5 darbo dienas kreipiasi į seniūnijos socialinį darbuotoją darbui su socialines rizikos šeimomis (toliau – socialinis darbuotojas) dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo (jeigu toks poreikis nebuvo nustatytas), į Vilniaus rajono pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo (jeigu jie dar nebuvo nustatyti) ir per trisdešimt dienų nuo prašymo gavimo dienos, surinkęs reikiamus dokumentus, kartu su prašymu juos teikia Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijai.

12. Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijai nustačius vaikui privalomą ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą, tuo pačiu sprendimu nustatoma ir kompleksiškai teikiamos pagalbos skyrimo ir teikimo tvarka.

13. Seniūnijos socialinis darbuotojas (toliau – socialinis darbuotojas), gavęs informaciją iš institucijų, įstaigų, organizacijų ar asmenų apie jam priskirtoje seniūnijos teritorijoje gyvenančio vaiko galimai pažeistas teises, arba tuo atveju, jei vaikui arba vienam iš vaiko tėvų (globėjų) nustatytas neįgalumas, aplanko vaiko tėvus (globėjus) ir, įvertinęs esamą situaciją ir socialinių paslaugų šeimai poreikį, per 3 darbo dienas raštu informuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.

14. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, gavęs informaciją iš socialinio

darbuotojo arba Vaiko teisių apsaugos skyriaus, raštu kreipiasi į Vilniaus rajono pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaiko pedagoginio psichologinio įvertinimo ir/ar specialiojo ugdymosi ir reikiamos švietimo pagalbos skyrimo (jeigu pagalba dar nebuvo skirta), surenka kitus kompleksiškai teikiamos pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) poreikį patvirtinančius dokumentus ir per trisdešimt dienų teikia juos Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijai.

15. Informaciją apie kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikį Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui turi teisę pateikti ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius tiesiogiai, t. y. be socialinio darbuotojo pranešimo.

16. Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisija išnagrinėja gautus prašymus, kompleksiškai teikiamos pagalbos poreikį įrodančius dokumentus ir pagal tvarkos apraše nustatytą formą (pridedama) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas administracijos direktoriui teikia išvadas ir rekomendacijas dėl kompleksinės pagalbos vaikui ir jo tėvams (globėjams) skyrimo.

17. Kompleksiškai teikiamą pagalbą organizuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, o ją teikia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tarpinstitucinė komanda, kurią sudaro įvairių savivaldybės institucijų ir įstaigų specialistų grupė. Atskiroms institucijoms atstovaujantys skirtingų sričių specialistai veikia pagal savo profesijų kompetenciją ir bendradarbiaudami tarpusavyje pasiskirsto funkcijas ir atsakomybes, dalijasi turima kompetencija komandoje, bendradarbiauja įvairių institucijų bei organizacijų tinkle tam, kad konkrečiam vaikui ir jo šeimai suteiktų reikiamas paslaugas.

18. Tarpinstitucinė komanda visapusiškai išnagrinėja vaiko ir jo tėvų (globėjų) problemas, parengia bendrą pagalbos veiksmų vaikui ir jo tėvams (globėjams) planą ir pradeda teikti kompleksinę pagalbą.

 

III. kompleksiškai teikiamos pagalbos teikėjai ir darbo principai

 

19. Kompleksinę pagalbą vaikams ir jų tėvams (globėjams) teikia tarpinstitucinė komanda, kurią sudaro ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, švietimo pagalbą, socialinę paramą ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų specialistai, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai, savanoriai ar kiti teikėjai, atsižvelgiant į individualų atvejį, bendradarbiaudami tarpusavyje.

20. Kompleksinės pagalbos teikėjas savivaldybėje gali būti:

20.1. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyrius;

20.2. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius;

20.3. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius;

20.4. Vilniaus rajono seniūnijos;

20.5. Vilniaus rajono švietimo įstaigos, vykdančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

20.6. Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė tarnyba;

20.7. Vilniaus visuomenės sveikatos centras;

20.8. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos gydytojas;

20.9. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika;

20.10. Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;

20.11. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras;

20.12. Visuomeninės organizacijos, teikiančios pagalbą vaikams.

21. Tarpinstitucinė komanda, vadovaudamasi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta Tarpinstitucinės komandos veiklos reglamente nustatyta tvarka, reguliariai analizuoja kompleksiškai teikiamos pagalbos veiksmingumą ir apie tai teikia informaciją tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui ir Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės komisijai. Ši informacija panaudojama kompleksiškai teikiamai pagalbai tobulinti ir plėtoti.

22. Kompleksiškai teikiama pagalba teikiama laikantis šių principų:

22.1. bendradarbiavimo – vaikui ir jo tėvams (globėjams) kompleksiškai teikiama pagalba grindžiama visų šiame procese dalyvaujančių juridinių ir fizinių asmenų bendradarbiavimu, tarpusavio sutarimu ir pagalba;

22.2. individualizavimo – priimant su vaikais ir jų tėvais (globėjais) susijusius sprendimus, atsižvelgiama į vaikų brandą, jų psichikos ir fizines savybes, šeimų poreikius;

22.3. vaiko ir šeimos interesų bei gerovės pirmumo – imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaikų interesai. Vaikui, tėvams (globėjams) kompleksiškai teikiama pagalba turi būti tik tokia, kokios reikia jų gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių priemonių;

22.4. lygybės ir nediskriminavimo – visiems vaikams garantuojamos Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje, ratifikuotoje Lietuvos Respublikos 1995 m. liepos 3 d. įstatymu Nr. 1-983 „Dėl Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos ratifikavimo" (Žin., 1995, Nr. 60-1501), Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje, ratifikuotoje Lietuvos Respublikos 2010 m. gegužės 27 d. įstatymu Nr. XI-854 „Dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo ratifikavimo" (Žin., 2010, Nr. 67-3350), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 33-807) įtvirtintos teisės;

22.5. konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo – priimant sprendimus ir organizuojant kompleksiškai teikiamą pagalbą;

22.6. kompleksiškai teikiamos pagalbos prieinamumo – ji teikiama vaikui ir jo tėvams (globėjams) kuo arčiau jų gyvenamosios vietos;

22.7. ryšiai tarp institucijų, teikiančių kompleksinę pagalbą, grindžiami demokratiniais principais: bendravimu, viešumu, kolegaliu veiklos planavimu, abipuse pagarba ir atsiskaitomybe.

 

IV. KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS FINANSAVIMAS

 

23. Kompleksiškai teikiama pagalba gali būti finansuojama iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, vaiko tėvų (globėjų), rėmėjų ir kitų lėšų.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

 

_______________________

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2012 m. lapkričio 13 d.

sprendimu Nr. T3-420

 

Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos,

socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje

gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio

amžiaus vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos

aprašo priedas

 

DUOMENŲ APIE VAIKĄ IR JO TĖVUS (GLOBĖJUS), DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINĖS PARAMOS, SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ POREIKIO IR KOMPLEKSINĖS PAGALBOS SKYRIMO ANKETA

 

l. Kreipimosi priežastis

Besikreipiantis asmuo

 

Kreipimosi priežastis ir lūkesčiai

 

 

 

2. Duomenys apie vaiką ir jo ugdymosi poreikius

2.1. Asmeniniai duomenys (Lietuvos Respublikos gyventojų registras, Mokinių registras)

Asmeniniai duomenys

Informacija apie vaiką

Vardas, pavardė

 

Lytis

 

Gimimo data

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

 

 

2.2. Duomenys apie ugdymo instituciją, kurioje vaikas ugdomas

(Mokinių registras, SPIS – pildoma tuo atveju, kai vaikas ugdomas)

Švietimo institucijos duomenys

Informacija apie švietimo instituciją ir pedagogus

Švietimo institucijos ir grupės/klasės, kurioje vaikas ugdomas, pavadinimas

 

Švietimo institucijos, kurioje vaikas ugdomas, kontaktiniai duomenys

 

Grupės, kurioje vaikas ugdomas, (auklėtojo) kontaktiniai duomenys

 

Nustatyti vaiko ugdymosi poreikiai/sutrikimai

 

Vaikui suteikta pagalba institucijoje

 

 

 

2.3. Kita svarbi informacija apie vaiką ir jo ugdymą

(Surenkami iš kitų prieinamų informacijos šaltinių – šeimos, socialinio darbuotojo, bendruomenės,

pediatro ir kt.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2.4. Vaiko poreikius patvirtinantys dokumentai

(Įrašomi dokumentai bei pažymima, kurie dokumentai pridedami √)

Privalomi dokumentai

Pažyma dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo

 

Kiti dokumentai

 

 

 

3. Duomenys apie šeimą ir jos poreikius

 

3.1. Duomenys apie vaiko tėvus (globėjus) (Lietuvos Respublikos gyventojų registras, Socialinės

paramos informacinė sistema, toliau SPIS)

Vaiko tėvų (globėjų) duomenys

Informacija apie vaiko motiną (globėją)

Informacija apie vaiko tėvą (globėją)

Vardas, pavardė

 

 

Gimimo data

(jei asmuo miręs – mirties

data)

 

 

Gyvenamosios vietos adresas

 

 

Šeiminė padėtis

□ Neištekėjusi

□ Ištekėjusi

□ Išsituokusi

□ Gyvena nesusituokusi

□ Našlė

□ Nežinoma

□ Nevedęs

□ Vedęs

□ Išsituokęs

□ Gyvena nesusituokęs

□ Našlys

□ Nežinoma

Išsilavinimas

□ Aukštasis (universitetinis)

□ Aukštasis (neuniversitetinis)

□ Aukštesnysis (spec. vidurinis)

□ Profesinė m-kla

□ Vidurinis

□ Pagrindinis

Kita (įrašyti)

□ Aukštasis (universitetinis)

□ Aukštasis (neuniversitetinis)

□ Aukštesnysis (spec. vidurinis)

□ Profesinė m-kla

□ Vidurinis

□ Pagrindinis

Kita (įrašyti)

Kontaktiniai duomenys (tel., el. p.)

 

 

Nepilnamečių vaikų šeimoje vardai, pavardės, gimimo datos (įrašyti)

 

 

 

 

3.2. Duomenys apie tėvų (globėjų) užimtumą (SPIS)

Informacija apie motinos (globėjos) užimtumą

Informacija apie tėvo (globėjo) užimtumą

□ Bedarbė

□ Bedarbis

□ Dirbanti (įrašyti kur)

□ Dirbantis (įrašyti kur)

□ Besimokanti (įrašyti kur)

□ Besimokantis (įrašyti kur)

Kita (įrašyti)

Kita (įrašyti)

 

 

3.3. Duomenys apie tėvu (globėju) užimtumą (SPIS)

Duomenys

Informacija apie šeimą

Socialinės rizikos šeimos žyma

Taip, priskirta socialinės rizikos grupei

Ne, nepriskirta socialinės rizikos grupei

Įrašymo į socialinės rizikos šeimų sąrašą priežastys ir data (įrašyti)

 

Išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų sąrašo priežastys ir data (įrašyti)

 

Tėvų valdžios apribojimo duomenys (tėvų, vaikų) (įrašas)

 

Globojamo (rūpinamo) vaiko registravimo duomenys (įrašas)

 

Smurto prieš vaikus atvejų registravimo duomenys (įrašas)

 

Neįgalaus asmens šeimos tipas (įrašyti duomenis apie negalią turintį šeimos narį)

 

 

3.4. Kita svarbi informacija apie šeima

(Surenkama iš kitų prieinamų informacijos šaltinių – šeimos, socialinio darbuotojo, bendruomenės,

Civilinės metrikacijos skyriaus, šeimos gydytojo ir kt.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3.5. Šeimos poreikius patvirtinantys dokumentai

(Įrašomi dokumentai bei pažymima, kurie dokumentai pridedami √)

Privalomi dokumentai

Socialinės paramos šeimai poreikio įvertinimas

 

Kiti dokumentai

 

 

 

 

4. Paslaugų vaikui ir šeimai poreikio ir savivaldybės turimų resursų analizė

4.1. Paslaugų prieinamumas ir artumas savivaldybėje (žymėti √ taip; ± iš dalies; x ne)

Paslaugos/pagalba

Paslaugos poreikis

Paslaugų

prieinamumas

Paslaugų artumas

Pastabos

 

Sveikatos priežiūros sektorius

 

Socialinio pediatro paslaugos

 

 

 

 

 

Kineziterapeuto paslaugos

 

 

 

 

 

Logopedo paslaugos

 

 

 

 

 

Slaugytojo paslaugos

 

 

 

 

 

Kompensuojamoji technika

 

 

 

 

 

Kita (įrašyti)

 

 

 

 

 

Socialinės paramos sektorius:

 

Socialinės pašalpos

 

 

 

 

 

Pavėžėjimo paslaugos

 

 

 

 

Socialinio darbuotojo paslaugos

 

 

 

 

Tėvų savitarpio pagalbos grupė

 

 

 

 

Trumpalaikės priežiūros paslauga

 

 

 

 

Vietos bendruomenės pagalba

 

 

 

 

Kiti (įrašyti)

 

 

 

 

Švietimo sektorius:

Specialiojo pedagogo paslaugos

 

 

 

 

Logopedo paslaugos

 

 

 

 

Judesio korekcijos specialisto paslaugos

 

 

 

 

Socialinio pedagogo paslaugos

 

 

 

 

Psichologo paslaugos

 

 

 

 

Surdopedagogo paslaugos

 

 

 

 

Tiflopedagogo paslaugos

 

 

 

 

Kiti (įrašyti)

 

 

 

 

Kitos paslaugos (nevyriausybinės organizacijos ir kt.)

Kita (įrašyti)

 

 

 

 

Ugdymo, švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugos gretimoje savivaldybėje

 

 

 

 

Ugdymo, švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugos regioniniame/nacionaliniame centre

 

 

 

 

                 

 

 

4.2. Įstaigos, galinčios teikti pagalbą (žymėti taip; ± iš dalies; x ne)

Įstaigos tipas / ugdymo forma

Atitikimas poreikiui

Pastabos

Bendrojo ugdymo mokykla ikimokyklinio ugdymo mokykla

 

 

Specializuota grupė bendrojo ugdymo mokykloje, ikimokyklinio ugdymo mokykloje

 

 

Specializuota ugdymo mokykla

 

 

Ugdymas namuose

 

 

Pedagoginė psichologinė tarnyba

 

 

Dienos centras vaikams

 

 

Paramos šeimai centras

 

 

Specialiojo ugdymo konsultacinis metodinis centras

 

 

Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba

 

 

Kita (privačios, nevyriausybinės, kitose savivaldybėse esančios prieinamos įstaigos ir kt., įrašyti)

 

 

 

5. Išvada dėl kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai skyrimo

5.1. Rekomenduojama pagalbos vaikui ir šeimai teikimo tvarka ir sprendimo pagrįstumas

(argumentai):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

5.2. Rekomendacijos specialistų tarpinstitucinei komandai sudaryti (specialistai, jų funkcijos,

institucijos):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

5.3. Paslaugų organizavimo peržiūros data ir sąlygos

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Tėvai (globėjai)                                                                                              __________________

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

Tarpinstitucinės komandos koordinatorius (-ė)                                             __________________

(parašas)                             (vardas, pavardė)

 

Vilniaus rajono savivaldybės vaiko gerovės

komisijos pirmininkas (-ė)                                                                             __________________

(parašas)                            (vardas, pavardė)

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-31 15:26:01

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man