Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Mokesčio už darželius tvarka

 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL mokesčio už vaiko MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMo PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 30 d. Nr. T3-279

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.    Patvirtinti mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. T3-177 „Dėl mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo“;

3.    Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre, vietinėje spaudoje ir Savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                             Marija Rekst

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 30 d.

sprendimu Nr. T3-279

 

MOKESČIO UŽ VAIKO maitinimą IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ Vilniaus Rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Mokesčio už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo reikmių tenkinimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms priėmimo Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sąlygas ir tvarką.

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu.

 

II SKYRIUS

Mokesčio už VAIKO MAITINIMĄ ir ugdymo REIKMIŲ TENKINIMĄ nustatymas

 

3.  Mokestis už vaikų maitinimą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, sudaro 70 procentų nustatytos vaikų dienos maitinimo normos.

4.  Už vaiko maitinimą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurių veiklos trukmė yra ilgesnė kaip 4 val., tėvai (globėjai, rūpintojai) moka Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nustatytą 70 procentų vienos dienos vaiko maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą arba nelankytą nepateisintą dieną.

5.    Vienos dienos vaiko maitinimo normos:

5.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

5.1.1. lopšelio grupėse – 1,81 Eur;

5.1.2. darželio grupėse – 2,07 Eur;

5.2.      ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 14 ir 24 valandas:

5.2.1. lopšelio grupėse – 2,07 Eur;

5.2.2. darželio grupėse – 2,32 Eur.

6.  Trumpo buvimo (iki 4 val.) grupių vaikai gali būti nemaitinami.

7.  Tėvai moka 0,43 Eur mokestį švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti (priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, renginiams organizuoti, trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui bei kitoms su ugdymo proceso organizavimu susijusioms priemonėms įsigyti).

8.  Tėvai mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti nemoka už šeštadienį, sekmadienį, švenčių dienas, švietimo įstaigų uždarymo metu ir jei priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos trukmė yra 4 valandos (vaikai ugdomi pagal I ir V modelį).

9.  Surinktas mokestis už vaikų maitinimą skiriamas tik vaikų maitinimui.

 

 

 

III SKYRIUS

mokesčio lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

10.  Mokestis už vaikų maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mažinamas 50 procentų Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą arba nelankytą nepateisintą dieną, jeigu:

10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų:

10.1.1. jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs (pateikia šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir mirties įrašą liudijantį išrašą);

10.1.2. nenurodytas vaiko gimimo įrašą liudijančiame išraše (vienas iš tėvų pateikia šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir gimimo įrašą liudijančio išrašo kopiją);

10.1.3. teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu (vienas iš tėvų pateikia šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir teismo sprendimo kopiją);

10.1.4. teismo pripažintas neveiksniu (pateikia teismo sprendimą);

10.1.5. tėvai išsiskyrę, vaiką augina vienas iš tėvų (pateikia ištuokos įrašą liudijantis išrašą, šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos, kartą per 3 mėnesius pažymą iš antstolio apie teismo sprendimo nevykdymą dėl lėšų skyrimo vaikui išlaikyti);

10.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose, pateikus šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir pažymą iš mokymosi įstaigos rugsėjo ir vasario mėn.;

10.3. vienas iš tėvų atlieka tikrąją karo tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą;

10.4. vaikas auga mokinių arba studentų šeimoje, kurioje abu tėvai mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą rugsėjo ir vasario mėnesiais;

10.5. vienas iš tėvų yra neįgalusis, netekęs 60 ir daugiau procentų darbingumo, pateikia šeimos sudėties pažymą iš Gyventojų registro tarnybos ir neįgalumo pažymėjimą.

11.  Mokestis už vaiko maitinimą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nemokamas, jeigu:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal pateiktus tai patvirtinančias pažymas kas 3 mėnesius;

11.2. vaikai yra iš socialinės rizikos šeimų pagal pateiktą Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą (pažyma galioja 1 metus).

12.  Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nemokamas, jeigu vaikui nustatytas neįgalumas, žymūs vystymosi sutrikimai, kompleksiniai sutrikimai, vaikas serga epilepsiją, sunkios formos alergija, diabetu, autizmu, onkologine liga, yra protiškai atsilikęs, (pateikia patvirtinančius dokumentus).

13.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) nemoka mokesčio už vaiko maitinimą už nelankytas dienas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną, jei vaikas nelanko įstaigos dėl:

13.1.    ligos, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į ugdymo įstaigą;

13.2.    tėvų (globėjų, rūpintojų) kasmetinių, nemokamų atostogų ar teisės aktų nustatyta tvarka tėvams (globėjams, rūpintojams) suteiktų papildomų poilsio dienų, pateikus dokumentą iš darbovietės;

13.3.    tėvų (globėjų, rūpintojų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba patvirtintus darbo grafikus iki kito mėnesio 2 d., kuriuose būtų nurodytas nedarbo dienų skaičius;

13.4.    tėvų (globėjų, rūpintojų) ligos metu, pateikus tai patvirtinančius dokumentus (prašymą ir nedarbingumo pažymėjimo kopiją);

13.5.    motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus tai patvirtinančius dokumentus (prašymą ir pažymą apie nėštumo ir gimdymo atostogas);

13.6.    mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;

13.7.    nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas (raštiškai pateikus prašymą įstaigos vadovui);

13.8.    dėl ekstremalių įvykių ar esant 20o C šalčio ir žemesnei oro temperatūrai;

13.9.    kai nėra galimybės atvežti vaiką į darželį dėl gamtos sukeltų kliūčių (užpustyti, užtvindyti keliai ir pan.), raštiškai pateikus prašymą įstaigos vadovui;

13.10. kai švietimo įstaiga ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbus epidemiją.

14.  Vasaros metu, birželio - rugpjūčio mėnesiais, tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie pateikia prašymą, kad jų vaikas (vaikai) lankys švietimo įstaigą vasaros metu, moka mokestį už vaiko maitinimą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį, švenčių dienas, švietimo įstaigų uždarymo metu, vaiko ligos metu ir teisės aktų nustatyta tvarka tėvams (globėjams, rūpintojams) suteiktų papildomų poilsio dienų);

15.  Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami švietimo įstaigos vadovui (toliau- vadovas), priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.

16.  Lengvata taikoma pateikus prašymą bei visus reikiamus dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, nuo kito mėnesio 1 dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai pateikiama pažyma iš Socialinės rūpybos skyriaus dėl pašalpos skyrimo šeimai.

17.  Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos, išskyrus atvejus, kai pateikiama pažyma iš Socialinės rūpybos skyriaus dėl pašalpos skyrimo šeimai.

18.  Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami per 3 mėnesius.

19.  Netekus teisės į lengvatą, tėvai (globėjai, rūpintojai) per penkias darbo dienas apie tai raštu praneša įstaigos vadovui.

20.  Tėvai, išregistruodami vaiką iš švietimo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, per 3 darbo dienas nuo prašymo išbraukti vaiką iš švietimo įstaigos pateikimo dienos privalo visiškai atsiskaityti su švietimo įstaiga už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą. Neatsiskaičius su lankyta švietimo įstaiga skola išieškoma įstatymų nustatyta tvarka.

21.  Permokėti pinigai pervedami į tėvų prašyme nurodytą sąskaitą Lietuvos Respublikoje registruotame banke per tris mėnesius nuo vaiko išvykimo iš švietimo įstaigos dienos.

 

IV SKYRIUS

MOKESČIO UŽ MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ

TENKINIMĄ SURINKIMAS

 

22.  Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, mokamas už praeitą mėnesį.

23.  Švietimo įstaigos vadovas yra atsakingas, kad tėvai mokestį už vaikų išlaikymą mokėtų nustatytu laiku. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis ilgiau kaip 1 mėnesį, įstaigos vadovas turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu įspėjęs vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus):

24.  Įstaigos vadovo įgaliotas asmuo iki kito mėnesio 5 dienos užpildo elektroninį kasdieninio vaikų įstaigų lankymo faktinę apskaitą ir atneša Buhalterinės apskaitos skyriui įsakymus dėl mokesčių vaiko išlaikymo švietimo įstaigose lengvatų taikymo. Buhalterinės apskaitos skyrius priskaičiuoja tėvų mokestį iki 10 dienos, išsiunčia el. paštu įstaigos vadovui kvitus, kuriuose nurodytas vaiko vardas, pavardė, mokėtojo kodas, kiek ir į kokią sąskaitą reikia sumokėti mėnesinį mokestį už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje; įstaigos vadovo įgaliotas asmuo (asmenys) kvitus išduoda tėvams.

25.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo iki 20 dienos sumokėti (internetu, bankų, pašto skyriuose) ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą (kvitą, pavedimo kopiją). Informuoti įstaigos vadovą arba jo įgaliotą asmenį, kada ir kokia suma sumokėta; įgaliotas asmuo surašo į įmokų žiniaraštį.

26.  Jeigu tėvų įnašas už vaiko maitinimą ir ugdymo priemones bus mažesnis, negu nurodyta įmokų žiniaraštyje, pinigai bus pirmiausia panaudoti maitinimo paslaugoms apmokėti, o likutis bus panaudotas ugdymo priemonėms tenkinti.

27.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

28.  Aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

29.  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius ir Švietimo skyrius kontroliuoja, kaip vykdomi šio Aprašo reikalavimai.

 

_____________

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-28 09:34:49

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man