Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Mokesčio už darželius tvarka


 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 28 d. Nr. TS-197

Kazlų Rūda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1.Patvirtinti Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).

2.Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-03-28 sprendimo Nr. TS-25 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą ir visus šio sprendimo vėlesnius pakeitimus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas)arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Mantas Varaška                                                                                              
  

            PATVIRTINTA                             

   Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 28 d.                   

 sprendimu Nr. TS-197                 

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose  (toliau tekste – Mokyklos) tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo ir ugdymo reikmių tenkinimo mokesčio dydį, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms gauti priėmimo Mokyklose sąlygas ir tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. mokestis už vaiko maitinimą – mokestis, kurį sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);

2.2. mokestis ugdymo reikmėms tenkinti – mokestis, kurį sudaro ugdymo reikmėms skirtos išlaidos, tai yra ugdymo priemonėms, renginiams organizuoti ir kitoms reikmėms;

2.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Mokestį už vaiko išlaikymą moka vaiko atstovai pagal įstatymą (toliau tekste – Tėvai).

4. Mokestis už vaiko išlaikymą susideda iš mokesčio už vaiko maitinimą ir mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti.

             5. Aprašas taikomas Mokykloms, kurios įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

 

6. Mokestį už vaiko, kuris ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėje (toliau tekste – Grupė) praleidžia daugiau kaip 4 valandas, išlaikymą sudaro:

6.1. 100 procentų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vienos dienos maitinimo normos vaikui;

6.2.  10 eurų dydžio mokestis per mėnesį ugdymo reikmėms tenkinti.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

 

7. Mokestis už vaiko išlaikymą neimamas, jeigu vaikui Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

8. Mokestis už vaiko maitinimą:

8.1. neimamas, jeigu:

8.1.1. vaiko Tėvai raštu informuoja Mokyklą,jos nustatyta tvarka, apie vaiko neatvykimą;

8.1.2. trijų paskutinių mėnesių vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;

8.2. mažinamas 50 procentų, jeigu vaikui nustatytas neįglumo lygis.

9. Aprašo 8.1.2 ir 8.2 punktuose nurodytos mokesčio lengvatos taikomos nuo einamo mėnesio pirmos dienos pateikus raštu prašymą ir atitinkamus dokumentus, kurių pagrindu taikomos lengvatos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

10. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami Mokyklos direktoriui, priimant vaiką į Mokyklą, pakartotinai teikiami iki kiekvienų metų rugsėjo 20 dienos, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.

11. Laiku nepateikus dokumentų, mokesčio lengvatos netaikomos.

12. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, Tėvai apie tai informuojami raštu ir įpareigojami perskaičiuotus mokesčius sumokėti Mokyklos nustatyta tvarka.

13. Netekus teisės į lengvatą, Tėvai per 10 darbo dienų apie tai raštu privalo pranešti Mokyklos direktoriui.

14. Lengvatos taikymas įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.

15. Mokestis už praėjusį mėnesį sumokamas iki einamo mėnesio paskutinės darbo dienos imtinai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Tėvams nesumokėjus nustatyto mokesčio be pateisinamos priežasties per 5 darbo dienas po 15 punkte nustatyto termino pasibaigimo, Mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų prieš tai raštu informavęs vaiko Tėvus.

17. Mokesčio už vaiko išlaikymą Grupėje skolos iš Tėvų išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Mokyklų direktoriai yra atsakingi už šio sprendimo įgyvendinimą.

19. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

20. Aprašas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios.

 

 

_________________________

 

            

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA 

SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-10-28 SPRENDIMO NR. TS-197 PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 29 d. Nr. TS-147 

Kazlų Rūda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. TS-197 patvirtinto Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo 7 punkto redakciją ir ją išdėstyti taip:

„7. Mokestis už vaiko išlaikymą neimamas, jeigu:

7.1. vaikui Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

7.2.  mokykla nevykdo ugdymo programų;

7.3. paskelbus karantiną, epidemiją ar pandemiją, vaikas nelanko Mokyklos.“

2. Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-06 sprendimą    Nr. TS-50 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2019-10-28 sprendimo Nr. TS-197 pakeitimo“. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Mantas Varaška


 

 

 


SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 28 d. Nr. TS-197

Kazlų Rūda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi Kazlų Rūdos savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1.Patvirtinti Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).

2.Pripažinti netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-03-28 sprendimo Nr. TS-25 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą ir visus šio sprendimo vėlesnius pakeitimus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas)arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Mantas Varaška                                                                                              
 


 


PATVIRTINTA                             

 Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 28 d.                  

sprendimu Nr. TS-197                

 

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose  (toliau tekste – Mokyklos) tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo ir ugdymo reikmių tenkinimo mokesčio dydį, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms gauti priėmimo Mokyklose sąlygas ir tvarką.

2.  Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. mokestis už vaiko maitinimą – mokestis, kurį sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);

2.2. mokestis ugdymo reikmėms tenkinti – mokestis, kurį sudaro ugdymo reikmėms skirtos išlaidos, tai yra ugdymo priemonėms, renginiams organizuoti ir kitoms reikmėms;

2.3. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Mokestį už vaiko išlaikymą moka vaiko atstovai pagal įstatymą (toliau tekste – Tėvai).

4. Mokestis už vaiko išlaikymą susideda iš mokesčio už vaiko maitinimą ir mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti.

             5. Aprašas taikomas Mokykloms, kurios įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

 

6. Mokestį už vaiko, kuris ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėje (toliau tekste – Grupė) praleidžia daugiau kaip 4 valandas, išlaikymą sudaro:

6.1. 100 procentų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vienos dienos maitinimo normos vaikui;

6.2.  10 eurų dydžio mokestis per mėnesį ugdymo reikmėms tenkinti.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

 

7. Mokestis už vaiko išlaikymą neimamas, jeigu vaikui Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

8. Mokestis už vaiko maitinimą:

8.1. neimamas, jeigu:

8.1.1. vaiko Tėvai raštu informuoja Mokyklą,jos nustatyta tvarka, apie vaiko neatvykimą;

8.1.2. trijų paskutinių mėnesių vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;

8.2. mažinamas 50 procentų, jeigu vaikui nustatytas neįglumo lygis.

9. Aprašo 8.1.2 ir 8.2 punktuose nurodytos mokesčio lengvatos taikomos nuo einamo mėnesio pirmos dienos pateikus raštu prašymą ir atitinkamus dokumentus, kurių pagrindu taikomos lengvatos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

10. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami Mokyklos direktoriui, priimant vaiką į Mokyklą, pakartotinai teikiami iki kiekvienų metų rugsėjo 20 dienos, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.

11. Laiku nepateikus dokumentų, mokesčio lengvatos netaikomos.

12. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, Tėvai apie tai informuojami raštu ir įpareigojami perskaičiuotus mokesčius sumokėti Mokyklos nustatyta tvarka.

13. Netekus teisės į lengvatą, Tėvai per 10 darbo dienų apie tai raštu privalo pranešti Mokyklos direktoriui.

14. Lengvatos taikymas įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.

15. Mokestis už praėjusį mėnesį sumokamas iki einamo mėnesio paskutinės darbo dienos imtinai.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Tėvams nesumokėjus nustatyto mokesčio be pateisinamos priežasties per 5 darbo dienas po 15 punkte nustatyto termino pasibaigimo, Mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų prieš tai raštu informavęs vaiko Tėvus.

17. Mokesčio už vaiko išlaikymą Grupėje skolos iš Tėvų išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Mokyklų direktoriai yra atsakingi už šio sprendimo įgyvendinimą.

19. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.

20. Aprašas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios.

 

 

_________________________

           

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-29 08:48:13

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man