Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Priėmimo į darželius tvarka

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


SPRENDIMAS

DĖL PRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 29 d. Nr. TS-56

Kazlų Rūda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi,18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004-06-25 įsakymu Nr. ISAK-1019 patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2013-11-27 sprendimą Nr. TS IV(32)-1987 „Dėl vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais ir papildymais);

2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-04-29 sprendimą Nr. TS-71 „Dėl Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinto“ (su visais pakeitimais ir papildymais);

2.3. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2020-11-30 sprendimą Nr. TS-279 „Dėl Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas)arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                 Mantas Varaška

 

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                                                                                            Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                                                                                                            2021 m. kovo 29 d. sprendimu

                                                                                               Nr. TS-56

 

PRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas  tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas Kazlų Rūdos savivaldybės (toliau tekste – Savivaldybė) mokyklose (toliau tekste – Mokykla), kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kazlų Rūdos savivaldybės taryba, Mokyklų paskirtį, programas, į kurias vykdomas asmenų priėmimas, priėmimo kriterijus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į Mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, pradžią ir pabaigą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką, priimtų  į mokyklą asmenų paskirstymo į grupes/klases tvarką ir kriterijus.

2. aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu ir kt.

3. Mokyklos kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 20d. pateikia Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui preliminarų kitų mokslo metų mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių kiekviename sraute, o iki rugpjūčio 1 d. patikslina mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių  ir mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių kiekviename sraute.

4. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. Savivaldybės taryba Mokykloms (atskirai – jų skyriams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato: mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio programas, skaičių, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių (toliau tekste – Ugdymo grupės) skaičių, mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo  programą, skaičių ir Ugdymo grupių skaičių patikslina.

4.1. jei iš tai Mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis Mokykloje skaičius yra didesnis, nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių ir (ar) Ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, didinamas;

4.2. jei Mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) Ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) Ugdymo grupių skaičius mažinamas.

5. Mokykloms, skirtoms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, klasių skaičius ir suaugusiųjų klasių skaičius Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti pagal poreikį tikslinamas keletą kartų per mokslo metus.

6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

7. Priėmimą mokytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo programas vykdo Mokyklos direktorius ir priėmimo komisija, kurios sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Mokyklos direktorius.

8. Aktualiems, Apraše nenumatytiems, atvejams nagrinėti sudaroma Mokinių priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisija. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Kazlų Rūdos savivaldybės taryba.

 

II SKYRIUS

MOKYKLŲ PASKIRTIS

 

9. Mokyklų paskirtys:

9.1. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija – gimnazijos tipo gimnazija;

9.2. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams;

9.3. Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla;

9.4. Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinė mokykla – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla;

9.5. Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinė mokykla – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla;

9.6. Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinė mokykla – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla;

9.7. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis –  pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis;

9.8. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio Ąžuolų Būdos universalus daugiafunkcis centras – pradinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras;

9.9. Kazlų Rūdos pradinė mokykla – pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla;

9.10. Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams;

9.11. Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS, Į KURIAS VYKDOMAS ASMENŲ PRIĖMIMAS

 

10. Asmenų priėmimas mokytis vykdomas:

10.1. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijoje – pagal pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo programas;

10.2. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje – pagal ikimokyklinio ugdymo,  priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, suaugusiųjų pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, suaugusiųjų vidurinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo programas;

10.3. Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinėje mokykloje – pagal pagrindinio ugdymo  ir individualizuoto ugdymo programas;

10.4. Kazlų Rūdos sav. Antanavo pagrindinėje mokykloje – pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo programas;

10.5. Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinėje mokykloje – pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo programas;

10.6. Kazlų Rūdos sav. Jankų pagrindinėje mokykloje – pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo programas;

10.7. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželyje – pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo programas;

10.8. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio Ąžuolų Būdos universaliajame daugiafunkciame centre – pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo programas;

10.9. Kazlų Rūdos pradinėje mokykloje – pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir individualizuoto ugdymo programas;

10.10. Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykloje – pagal priešmokyklinio ugdymo individualizuotą, pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo individualizuotą ir socialinių įgūdžių ugdymo programas;

10.11. Kazlų Rūdos vaikų lopšelyje-darželyje „Pušelė“ – pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

IV SKYRIUS

priėmimo Į MOKYKLAS kriterijai

 

11. Asmenys į Mokyklas priimami:

11.1. ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami nuo vienerių metų iki jiems pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas;

11.2. ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą – vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu;

11.3. mokytis pagal bendrojo ugdymo programas – vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.

12. Priėmimo į Mokyklas kriterijai:

12.1. ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami vaikai:

12.1.1. pirmumo teise, kurių bent vienas iš Tėvų registruotas Savivaldybės teritorijoje:

12.1.1.1.kuriems Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas,

12.1.1.2. dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;

12.1.2. į likusias laisvas vietas gali būti priimami vaikai, kurių Tėvai neregistruoti Savivaldybės teritorijoje. Pirmumo teise priimami vaikai:

12.1.2.1. dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių,

12.1.2.2. Mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės);

12.2. ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, mokytis pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami toje Mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys Mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas Ugdymo grupėse/klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys Mokyklos aptarnavimo  teritorijoje: pirmumo teise  priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, Mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės), ir arčiausiai Mokyklos gyvenantys asmenys;

12.3. Mokyklą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į Mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą ir įgiję pagrindinį išsilavinimą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus);

12.4. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami  į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias Mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas ir jas pritaikančias šiems mokiniams;

12.5. asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklą, kuriems nustatyta:

12.5.1. nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas,

12.5.2. kompleksinė negalia, kurios derinyje yra nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus ar nepatikslintas intelekto sutrikimas,

12.5.3. nežymus ar vidutinis intelekto sutrikimas ir elgesio ar (ir) emocijų sutrikimai (prieštaraujančio neklusnumo sutrikimas, elgesio sutrikimas (asocialus elgesys) ar (ir) emocijų sutrikimai (nerimo spektro sutrikimas, nuotaikos spektro  sutrikimas).

13. Į Kazlų Rūdos „Saulės“ mokyklą priimami asmenys, gyvenantys Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje ir kitų savivaldybių teritorijose, atitinkantys Aprašo 12.6 punkte nustatytus kriterijus ir pateikę Apraše nurodytus dokumentus ir šiuos dokumentus:

13.1. pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

13.2. jei asmuo turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų, pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, gydytojo vaikų psichiatro įvertinimą, rekomendaciją, Tėvams sutikus;

14. Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, grįžę ar atvykę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokantys valstybinės kalbos, į Mokyklą priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu.

15. Suaugęs asmuo gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą. Mokytis pagal šias ugdymo programas taip pat gali 16–17 metų jaunuolis, pageidaujantis tęsti nutrauktą mokslą ir darbą.

 

V SKYRIUS

MOKINIŲ PRIĖMIMAS PER MOKSLO METUS

 

 

16. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar mokytis bendrojo ugdymo programas.

17. Jei per mokslo metus į Mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis jai priskirtoje teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas mokytis vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią Mokyklą.

 

VI SKYRIUS

PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

18. Prašymai ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar mokytis pagal bendrojo ugdymo programas teikiami nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 30 d.

19. Asmuo, pageidaujantis:

19.1. ugdytis pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programą, pateikia prašymą:

19.1.1. elektroniniu būdu Centralizuoto vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinėje sistemoje (toliau tekste – Sistema), kurios prisijungimo nuoroda yra Savivaldybės interneto svetainės www.kazluruda.lt rubrikoje Elektroninės paslaugos „Elektroninė priėmimo į darželius sistema“,

19.1.2. raštu Mokyklos, kurią pageidauja lankyti, direktoriui (prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš Tėvų, gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją, leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius);

19.2. mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, Mokyklos direktoriui pateikia prašymą, taip pat mokiniui norint tęsti mokymąsi toje pačioje Mokykloje pagal aukštesnę ugdymo programą, Mokyklos direktoriui teikia prašymą (prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš Tėvų, nuo 14 iki 18 metų – vaikas turintis vieno iš Tėvų raštišką sutikimą),gimimo liudijimą ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją, leidimą gyventi Lietuvoje (išskyrus Lietuvos Respublikos piliečius), vaiko įgytą išsilavinimo pažymėjimą ar mokymosi pasiekimų pažymėjimą (netaikytina pradėsiantiems mokytis pagal pirmoje klasėje);

19.3 jei prašymų ugdytis/mokytis Mokykloje pagal atitinkamas ugdymo programas yra daugiau nei vietų, Mokyklos priėmimo komisija turi teisę prašyti papildomai pateikti per jos nustatytą terminą pažymą apie vieno iš Tėvų ir paties vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą ir kitus dokumentus, patvirtinančius pirmumo kriterijus.

20. Kartu su prašymu mokytis Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykloje teikiama pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažyma dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir gydytojo vaikų psichiatro įvertinimas ir rekomendacija, Tėvams sutikus.

21. Prašymas ir kiti dokumentai gali būti teikiami per informacinę sistemą, asmeniškai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku ir Mokykloje yra registruojami eilės tvarka vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

 

VII SKYRIUS

PRIĖMIMO VYKDYMAS

 

22. Asmenų priėmimą į Mokyklą ir paskirstymą į grupes/klases pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintus paskirstymo į grupes/klases kriterijus organizuoja ir vykdo Mokyklos direktorius ir Mokinių priėmimo komisija.

23. Vaikų, priimamų į ikimokyklinio ugdymo ar priešmokyklinio ugdymo grupes, preliminarius sąrašus sudaro Mokyklos direktorius iki einamųjų metų liepos 1 d. Jei Ugdymo grupėse yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti pildomi nuolat.

24. Asmenų priėmimas ugdytis/mokytis į Mokyklas įforminamas sutartimi.

25. Sutartis pagal ugdymo programą sudaroma iki pirmos asmens ugdymosi/mokymosi dienos.

26. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kuriuos pasirašo Mokyklos direktorius ir prašymą pateikęs asmuo.

27. Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas egzempliorius lieka Mokykloje.

28. Sudarius sutartį, asmuo įregistruojamas Mokinių registre, nurodoma pirmoji asmens mokymosi diena.

29.  Asmenų paskirstymas į grupes/klases įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Mokyklų direktoriai atsako už šio Aprašo įgyvendinimą.

31. Šio Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

32.Aprašas keičiamas, pildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-09 12:52:51

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man