Privatumo politika

 

 REGISTRAVIMO SISTEMOS PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

 

I. Sąvokos

 

 1. Politikoje naudojamos sąvokos atitinka apibrėžtas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas, BDAR). Šiame skyriuje su BDAR tapačių sąvokų apibrėžtis tik papildoma Registravimo sistema sistemos kontekste.
 2. Mokykla – įstaiga, kurios pagrindinė veikla – formalusis arba (ir) neformalus švietimas.
 3. Darželis - įstaiga, kurioje vyksta priešmokyklinis ir (arba) ikimokyklinis vaikų  ugdymas.
 4. Sistema – Darželių ir Mokyklų registravimo sistema, kurią sukūrė, prižiūri ir tobulina UAB „Nacionalinis švietimo centras“. Sistemos paskirtis - suteikti savivaldybėms funkcionalumą, leidžiantį informacinių technologijų pagalba valdyti vaikų registravimo į darželius ir mokyklas procesą.
 5. Vartotojas – fizinis asmuo registruotas Sistemoje, kurio duomenys yra tvarkomi;
 6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Vartotoju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 7. Duomenų valdytojai - tai mokymo įstaigos ir (arba) savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis.
 8. Duomenų tvarkytojai – mokymo įstaigos, savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis, vartotojai ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.

 

II. Bendrosios nuostatos

 

        1.          Registravimo  sistemos privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau – Privatumo ir slapukų naudojimo politika) nustato, kaip  registravimo sistemoje renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjekto (asmenų) (toliau – vartotojas) duomenys.

      2.            Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti sklandų vaikų priėmimą į priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupes, mokyklas.

      3.            Duomenų saugojimo tikslas - sistemoje sudaromų eilių generavimas, prašymų registravimas ir redagavimas, ataskaitų rengimas, statistinių duomenų rinkimas.

      4.            Vartotojų duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).

 

III. Duomenų tvarkymas

 

      5.            Registravimo sistemoje renkami ir kaupiami tik tie duomenų subjektų duomenys, kurie reikalingi mokymo įstaigos funkcijoms atlikti arba sėkmingai identifikuoti duomenų subjektą sistemoje

      6.            Duomenų valdytojai priima sprendimus dėl asmens duomenų apie duomenų subjektus rinkimą, tvarkymą, saugojimą ir naikinimą.

      7.            Visos paslaugos registravimo sistemoje teikiamos tik registruotiems vartotojams.

      8.            Registravimo  sistemoje tvarkomi šie vartotojų duomenys:

                                                8.1.            Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų duomenys:

                                                                  8.1.1.            vardas;

                                                                  8.1.2.            pavardė;

                                                                  8.1.3.            asmens kodas;

                                                                  8.1.4.            gyvenamosios vietos adresas;

                                                                  8.1.5.            vaiko gimimo data;

                                                                  8.1.6.            ugdymo kalbos;

                                                                  8.1.7.            specialieji ugdymo poreikiai:

                                                                                    8.1.7.1.            dideli;

                                                                                    8.1.7.2.            labai dideli;

                                                                  8.1.8.            vaiko gerovės komisijos sprendimas;

                                                                  8.1.9.            gydytojo rekomendacijos;

                                                              8.1.10.            negalios, sutrikimai.

                                                8.2.            Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų tėvų/globėjų duomenys:

                                                                  8.2.1.            vardas;

                                                                  8.2.2.            pavardė;

                                                                  8.2.3.            asmens kodas;

                                                                  8.2.4.            el. paštas;

                                                                  8.2.5.            telefono numeris;

                                                                  8.2.6.            gyvenamosios vietos adresas.

                                                8.3.            Savivaldybės sistemos administratorių duomenys:

                                                                  8.3.1.            vardas;

                                                                  8.3.2.            pavardė;

                                                                  8.3.3.            el.paštas;

                                                                  8.3.4.            slaptažodis;

                                                                  8.3.5.            telefonas;

                                                                  8.3.6.            adresas.

                                                8.4.            Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo pedagogų duomenys:

                                                                  8.4.1.            vardas;

                                                                  8.4.2.            pavardė;

                                                                  8.4.3.            el.paštas;

                                                                  8.4.4.            slaptažodis;

                                                                  8.4.5.            pareigos;

                                                                  8.4.6.            identifikacinis numeris;

                                                                  8.4.7.            asmens kodas;

                                                                  8.4.8.            telefonas;

                                                                  8.4.9.            adresas.

      9.            Privatumo politikos 8.1.1 - 8.1.10, 8.2.1 - 8.2.6, 8.3.1 - 8.3.8, 8.4.1 - 8.4.4, 8.5.1 - 8.5.5, papunkčiuose nurodyti vartotojų duomenys yra privalomi ir tvarkomi siekiant užtikrinti sėkmingą vartotojo identifikavimą.

  10.            Kiti Privatumo politikos 8 punkte pateikti vartotojų duomenys nėra privalomi ir tvarkomi konkretaus duomenų valdytojo sprendimu.

  11.            Vartotojų duomenų įvedimas:

                                            11.1.            Už vartotojų duomenų į registravimo  sistemą įvedimą atsako savivaldybės administracija.

                                            11.2.            Jei savivaldybės administracija  negali įvesti duomenų į registravimo  sistemą, jų prašymu tai gali atlikti UAB „Nacionalinis švietimo centras“:

                                                              11.2.1.            Savivaldybės administracija  vartotojų duomenis pateikia paslaugų teikimo sutartyje, pasirašytoje tarp savivaldybės  ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.

                                                              11.2.2.            Duomenys pateikiami *.xls arba *.xml tipo faile.

                                                              11.2.3.            Duomenys į registravimo  sistemą įkeliami automatiniu būdu.

  12.            Pastebėjus netikslius vartotojų duomenis, jie nedelsiant turi būti patikslinami ir pataisomi:

                                            12.1.            Duomenų valdytojas,  pastebėjęs netikslius vartotojų duomenis privalo nedelsiant juos patikslinti.

                                            12.2.            Vartotojas, pastebėjęs netikslius savo duomenis, privalo nedelsiant juos patikslinti. Jei dėl tam tikrų priežasčių vartotojas negali patikslinti duomenų, jis apie tai privalo informuoti savivaldybę, su kuria sieja santykiai ir kuri suteikė teisę naudotis registravimo sistema.

                                            12.3.            Mokymosi įstaiga ir (arba) savivaldybės administracija,  gavę pranešimą iš vartotojo, kad vartotojo duomenys nėra tikslūs, privalo nedelsiant patikslinti vartotojo duomenis.

                                            12.4.            Jei mokymosi įstaiga ir (arba) savivaldybės administracija  negali patikslinti vartotojo duomenų, tai ji turi kreiptis į UAB „Nacionalinis švietimo centras“, kuris savo ruožtu nedelsiant patikslina netikslius vartotojo duomenis.

  13.            Duomenų saugojimas ir naikinimas:

                                            13.1.            Duomenys registravimo  sistemoje nėra naudojami ir saugojami ilgiau, nei reikalinga tikslams, kuriems jie buvo skirti.

                                            13.2.            Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys perkeliami į elektroninį archyvą.

                                            13.3.            Vartotojų duomenys registravimo  sistemoje ištrinami, kai savivaldybės administracija atsisako Nacionalinio švietimo centro paslaugų ir nurodo ištrinti duomenis.

                                            13.4.            Duomenų valdytojo archyve duomenys laikomi Lietuvos įstatymuose nustatytą laikotarpį, kuriam pasibaigus duomenys perduodami į valstybinį archyvą arba sunaikinami.

 

 

IV. Vartotojų teisių ir duomenų saugos užtikrinimas

 

  14.            Registravimo  sistemoje tvarkomais duomenimis nėra dalijamasi ir jie neatskleidžiami jokiems tretiesiems asmenims be vartotojų sutikimo, išskyrus atvejus, jeigu duomenis reikia atskleisti laikantis teisinių įpareigojimų ar teisminių institucijų sprendimų.

  15.            UAB „Nacionalinis švietimo centras“ privalo užtikrinti, kad vartotojų duomenys kaupiami ir laikomi saugiai, laikantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento ir visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą:

                                            15.1.            Registravimo  sistemoje kuriamos ir nuolat atnaujinamos techninės ir organizacinės priemonės ir procedūros tam, kad būtų užtikrintas registravimo  sistemos saugumas ir tuo pačiu apsaugoti vartotojų duomenys.

                                            15.2.            Nuolat tobulinamas saugumas, siekiant užkirsti kelią nesankcionuotam ar neteisėtam vartotojų duomenų tvarkymui ir atsitiktinei, nesankcionuotai ar neteisėtai prieigai prie vartotojų duomenų, taip pat atsitiktiniam, nesankcionuotam ar neteisėtam vartotojų duomenų naudojimui, tvarkymui, kopijavimui, pakeitimui, perdavimui, praradimui, sunaikinimui ar sugadinimui.

                                            15.3.            Vartotojų duomenų saugumo užtikrinamas:

                                                              15.3.1.            naudojant duomenų šifravimą;

                                                              15.3.2.            naudojant tik autorizuotą prieigą prie registravimo  sistemos;

                                                              15.3.3.            apribojant prieigą prie vartotojų duomenų pagal darželių registravimo sistemos  vartotojų teises;

                                                              15.3.4.            automatiškai atjungiant vartotojus nuo sistemos, kai registravimo sistema nesinaudojama ilgiau kaip 30 minučių.

                                            15.4.            Registravimo  sistemos tarnybinėse stotyse, UAB „Nacionalinis švietimo centras“ darbuotojų, dirbančių su registravimo sistema sistema, kompiuteriuose nuolat veikia apsauga nuo žalingų programų, kuri reguliariai, ne rečiau kaip kartą per dieną yra atnaujinama.

                                            15.5.            Prie registravimo  sistemos tarnybinių stočių negali prisijungti neautorizuoti asmenys.

                                            15.6.            Už patalpų, kuriose yra registravimo  sistemos tarnybinės stotys, saugumą atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ darbuotojai arba kitos įmonės, šias paslaugas teikiančios pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, darbuotojai.

                                            15.7.            UAB “Nacionalinis švietimo centras” savo veikloje vadovaujasi informacijos saugos standarto ISO 270001 nuostatomis, užtikrinančiomis asmens duomenų saugą ir realizuojančiomis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento IV skyriaus reikalavimus duomenų tvarkytojams.

  16.            Prieiga prie registravimo  sistemos vartotojams suteikiama savivaldybės  sprendimu, pasirašius paslaugų teikimo sutartį tarp savivaldybės ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.

  17.            Vartotojai prie sistemos prisijungia naudodami elektroninius valdžios vartus.

  18.            Mokymosi įstaigų ir savivaldybės administracija  turi užtikrinti, kad darželių, savivaldybių ar mokyklų  personalo, kuris turi prieigą prie registravimo  sistemos, kompiuteriuose yra įdiegta apsauga nuo žalingų programų, kuri reguliariai yra atnaujinama.

  19.            Vartotojams prieiga panaikinama pasibaigus santykiams ar juos nutraukus su įstaiga, kuri suteikė prieigą prie registravimo sistemos. Tuo atveju prieigą panaikina ir vartotoją ištrina pati įstaiga.

  20.            Vartotojas turi teisę savarankiškai atjungti savo prieigą nuo sistemos.

  21.            Už registravimo  sistemos ir vartotojų duomenų atsarginių kopijų darymą atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ arba kita įmonė, šias paslaugas teikianti pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį. Kiekvieną dieną daromos atsarginės dieninės registravimo  sistemos ir jos duomenų bazių kopijos, kurios saugomos ne mažiau kaip 30 dienų nuo jos padarymo dienos.

  22.            Už registravimo sistemos ir vartotojų duomenų atkūrimą iš atsarginių duomenų kopijų atsako UAB „Nacionalinis švietimo centras“ arba kita įmonė, šias paslaugas teikianti pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.

  23.            Registravimo  sistemos saugos priemonės negali apsaugoti vartotojų duomenų nuo mokymo įstaigos personalo ar kitų vartotojų veiksmų, kurie gali atskleisti vartotojų duomenis, pavyzdžiui, netinkamai apsaugota darbo vieta, asmens duomenys atspausdinami ir laikomi visiems matomoje vietoje ir pan.

  24.            Saugos priemonės neatleidžia vartotojų nuo pareigos imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrintas vartotojų duomenų saugumas, ypatingai vengiant pateikti akivaizdžius vartotojo identifikavimo vardus, slaptažodžius, reguliariai keičiant slaptažodį ir neatskleidžiant savo vartotojo slaptažodžio ar nesuteikiant kitiems asmenims prieigos prie savo naudotojo paskyros ir savo asmens duomenų.

  25.            Įvykus saugumo incidentui, mokymo įstaigos ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“ turi imtis veiksmų, kad būtų likviduotos saugumo spragos ir būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas.

 

V. Slapukai

 

 1. Interneto svetainėse naudojami išmanūs ir naudingi metodai siekiant padidinti jų patogumą ir padaryti jas kuo įdomesnes kiekvienam vartotojui. Vienas iš geriausiai žinomų metodų yra susijęs su slapukais (angl. „cookies“).
 2. Kaip ir kitose interneto svetainėse, Duomenų tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ siekdamas suteikti kuo geresnę patirtį naudojantis registravimo sistema, taip pat naudoja slapukus.
 3. Svetainėje naudojamų slapukų tikslas yra užtikrinti patogų naudojimąsi registravimo  sistemos interneto puslapiu, jo funkcionalumą ir efektyvumą. Slapukai nesuteikia Duomenų tvarkytojui UAB „Nacionalinis švietimo centras“ jokių galimybių patekti į vartotojo kompiuterį ir negali nuskaityti jokios standžiajame diske įrašytos informacijos.

 

VI. Slapukų naudojimas

 

 1. Registravimo sistema naudoja slapukus lankytojų statistiniams duomenims rinkti. Registravimo  sistemos slapukų naudojimo tikslas – pagerinti apsilankiusiems vartotojams interneto svetainės naudojimo patirtį.
 2. Slapukas- tai mažas tekstinis failas, kurį internetinėje svetainė įrašo į kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai vartotojas toje svetainėje apsilanko. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.
 3. Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Duomenų Tvarkytojo UAB „Nacionalinis švietimo centras“ teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti vartotojų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra sutikimas.

 

VII. Slapukų rūšys ir funkcijos

 

 1. Registravimo  sistemoje yra dvi  pagrindinės slapukų kategorijos: ryšio seanso ir pastovūs. Ryšio seanso slapukai yra laikini slapukai, kurie veikia, kol išjungiama naršyklė. Pastovūs slapukai lieka standžiajame diske arba įrenginyje, kol jie būna ištrinami arba baigiasi jų galiojimo laikas. Tiek ryšio seanso, tiek pastovius slapukus galima naudoti svetainės atžvilgiu.
 2. Šie slapukai yra naudojami saugumo tikslais, siekiant palengvinti naršymą, efektyviau rodyti informaciją ir geriau pateikti specialiai pritaikytą informaciją. Taip pat yra galimybė naudoti slapukus rinkti statistinę informaciją apie svetainės naudojimą, kad Duomenų Tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ galėtų nuolat gerinti svetainės dizainą ir funkcijas, suprasti, kaip vartotojai naudoja registravimo  sistemos internetinę svetainę, ir padėti spręsti su svetaine susijusius klausimus.

 

VIII. Slapukų valdymas bei pašalinimas

 

 1. Visus slapukus, esančius įrenginyje, galima ištrinti ar nustatyti, kad interneto naršyklės neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei yra pakeičiami nustatymai, tokiu atveju gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.
 2. Norint daugiau sužinoti, kaip reikia valdyti slapukus, galima apsilankyti naudojamose naršyklių svetainėse:

                    36.1.            „Firefox“ - https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas

                    36.2.            „Chrome“ - https://support.google.com/chromebook/answer/95647?hl=lt

                    36.3.            „Internet Explorer 10-11“ -    http://windows.microsoft.com/lt-lt/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 1. Duomenų Tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ informuoja, kad jeigu slapukai bus pašalinti, nebus galima užtikrinti, jog registravimo  sistemos interneto svetainė veiks tinkamai. Kai kurios svetainės funkcijos gali būti prarastos.
 2. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti internetehttp://www.aboutcookies.org/.

 

IX. Registravimo sistemos  naudojami slapukai

 

 1. 2 lentelė. registravimo sistemos  naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Tinklapio naudojami slapukai

PHPSESSID

PHP sesijos slapukas, būtinas svetainės veikimui

Sesijos pradžioje

Iki sesijos pabaigos

activesMenuBlocks

Saugoma vartotojų atidarytų meniu skilčių informacija, kad vartotojas prisijungus būtų grąžintas į paskutinę kurioje buvo

Sesijos pradžioje

1 metai

cookieconsent_dismissed

Slapukų politikos parodymo ir sutikimo fakto fiksavimas

Sesijos pradžioje

1 metai

hidedTooltips

Saugomas vartotojo pasirinkimas paslėpti ar rodyti pagalbos informaciją.

Sesijos pradžioje

1 metai

ibbid

Vartotojų nukreipimo pagal žiniajuostę fakto fiksavimo slapukas.

Sesijos pradžioje

1 metai

Google analytics slapukai

_gat

Šis slapukas naudojamas siekiant riboti užklausų dažnumą

Sesijos pradžioje

1 metai

_utmb

Google analytics, apsilankymų, sesijų fiksavimas

Sesijos pradžioje

2 metai

_utmc

Google analytics, veikia kartu su utmb fiksuojant sesijų dažnį

Sesijos pradžioje

Iki sesijos pabaigos

__utmt

Google analytics, sesijų dažnumo (skaičiavimo) ribojimas

Sesijos pradžioje

10 min.

__utmv

Google analytics, sesijų istorija

Sesijos pradžioje

2 metai

__utmz

Google analytics. Lankymo duomenys

Sesijos pradžioje

6 mėn.

Google ad manager

CM

Tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko cookies

Sesijos pradžioje

Iki sesijos pabaigos

TPC

Tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko trečiųjų šalių cookies

Sesijos pradžioje

14 dienų

C

Tikrina ar vartotojo svetainė palaiko cookies

Sesijos pradžioje

60 dienų

EBFCD20552025

Nustato ribas reikalingas reklaminiam skydeliui.

Sesijos pradžioje

7 dienos

cid

Skelbimų rodymas optimizuojamas atsižvelgiant į bendrą vartotojo judėjimą ir įvairius reklamuotojų pasiūlymus, kad būtų rodomi vartotojo skelbimai.

Sesijos pradžioje

60 dienų

_cfdfuid

skaityti nuorodoje

Sesijos pradžioje

5 metai

Pll_language

Naudotojas vartotojo tinklapio kalbos nustatymui

Sesijos pradžioje

1 metai

_gid

naudojamas siekiant atskirti vartotojus

Sesijos pradžioje

24 valandos

euconsent

Naudojamas siekiant atskirti vartotojus, kurie sutiko su reklamos privatumo politika

Sesijos pradžioje

1 metai

Limitatorlnformer_Engine_dbofv, Limitatorlnformer_Engine_dbofp

Fiksuojamas duomenų bazės unikalių identifikatorių kiekis

Sesijos pradžioje

1 metai

lastCalcT1, lastCalcT2, lastCalcT

Identifikuojama ar reikalinga sutikrinti vartotojo slapukus su esamais duomenų bazėje

Sesijos pradžioje

-

adnKeyTargetld

Identifikuojamas unikalus vartotojas

Sesijos pradžioje

-

_plantrack

Registruojamas unikalus ID, identifikuojantis grįžtančio vartotojo įrenginį. Jis yra naudojamas tikslinei reklamai atsižvelgiant į vartotojo veiksmus.

Sesijos pradžioje

1 metai

cX_G

Sesijos pradžioje

1 metai

cX_P

Sesijos pradžioje

1 metai

cX-S

Sesijos pradžioje

1 metai

gckp

Sesijos pradžioje

1 metai

cx_auth_session

Sesijos pradžioje

1 metai

cx_auth_token

Sesijos pradžioje

1 metai

locale

Sesijos pradžioje

1 metai

enr_cint_sent

Skirtas analizei

Sesijos pradžioje

2 metai

enr_cxense_throttle

Registruojamas unikalus ID, identifikuojantis grįžtančio vartotojo įrenginį. Jis yra naudojamas tikslinei reklamai atsižvelgiant į vartotojo veiksmus.

Sesijos pradžioje

24 valandos

evid_0055

Sesijos pradžioje

2 metai

evid_set_0055

Sesijos pradžioje

1 valanda

evid_v_0055

Sesijos pradžioje

2 metai

evid_0055_synced

Sesijos pradžioje

1 metai

adptseg_0055

Sesijos pradžioje

2 valandos

adptset_0055

Sesijos pradžioje

2 valandos

uid

Identifikuojamas unikalus vartotojas reklamos serveryje

Sesijos pradžioje

1 metai

bm2uu

Identifikuojamas unikalus vartotojas reklamos serveryje

Sesijos pradžioje

1 metai

 

X. Baigiamosios nuostatos

 

 1. Vartotojai dėl vartotojų duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo turi tiesiogiai kreiptis į savivaldybę, su kuria sieja santykiai ir kuris suteikė teisę naudotis registravimo sistema.
 2. UAB „Nacionalinis švietimo centras“ turi teisę pakeisti ir atnaujinti šią Privatumo ir slapukų naudojimo politiką.
 3. Šios Privatumo ir slapukų taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per metus. Duomenų Tvarkytojas UAB „Nacionalinis švietimo centras“ atnaujinęs Privatumo ir slapukų politiką, pasilieka teisę informuoti apie esminius pakeitimus paskelbiant pranešimą registravimo sistemos internetinėje svetainėje. Jei po praneštų pakeitimų vartotojai prisijungia ir toliau naudojasi teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad vartotojai sutinka su naujais reikalavimais nurodytais pranešime
 4. Kontaktinė informacija klausimams susijusiems su asmens duomenų valdymu / tvarkymu ir duomenų subjekto teisių realizavimu - el. paštas bdar@nasc.lt.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-26 10:02:03

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man