Sąlygos ir taisyklės

 

REGISTRAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 

I. Sąvokos

 

 1. Taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka apibrėžtas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau - Bendrasis asmens duomenų apsaugos reglamentas, BDAR). Šiame skyriuje su BDAR tapačių sąvokų apibrėžtis tik papildoma  Registravimo sistema sistemos kontekste.
 2. Mokykla – įstaiga, kurios pagrindinė veikla – formalusis arba (ir) neformalus švietimas.
 3. Darželis - įstaiga, kurioje vyksta priešmokyklinis ir (arba) ikimokyklinis vaikų  ugdymas.
 4. Registravimo sistema – informacinė darželių ir mokyklų registravimo sistema, kurią sukūrė, prižiūri ir tobulina UAB „Nacionalinis švietimo centras“. Sistemos paskirtis - suteikti savivaldybėms funkcionalumą, leidžiantį informacinių technologijų pagalba valdyti vaikų registravimo į darželius ir mokyklas procesą.
 5. Vartotojas – fizinis asmuo registruotas Sistemoje, kuris ja naudojasi, turi atskirą prisijungimo vardą ir slaptažodį bei kurio duomenys yra tvarkomi;
 6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Vartotoju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 7. Duomenų valdytojai - tai mokymo įstaigos ir (arba) savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis.
 8. Duomenų tvarkytojai – mokymo įstaigos, savivaldybės, kurios naudojasi UAB „Nacionalinis švietimo centras“ sistemų paslaugomis, Vartotojai ir UAB „Nacionalinis švietimo centras“.

 

II. Bendrosios nuostatos

 

 1. Vartotojų sutartį su Sistema sudaro bei naudojimasis Sistema vykdomas remiantis šiame dokumente pateiktomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės) ir Sistemos privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau – Privatumo ir slapukų naudojimo politika).
 2. Asmuo prisijungia prie sistemos naudodamasis elektroniniais valdžios vartais arba registrų centro iPasas tapatybės nustatymo sistema.
 3. Prisijungęs asmuo tampa Sistemos Vartotoju, kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
 4. Privatumo ir slapukų naudojimo politika nustato kaip  Sistemoje renkami, tvarkomi ir saugomi duomenų subjekto (Vartotojų) duomenys. Privatumo ir slapukų naudojimo politika taikoma visoms Sistemos paslaugoms.
 5. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktus  Sistemos administratoriai turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdami vartotojų pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles arba Privatumo ir slapukų naudojimo politiką. Naujos Taisyklės arba Privatumo ir slapukų naudojimo  politika įsigalioja nuo jų patalpinimo į šią svetainę. Tuo atveju, kai keičiamos esminės Taisyklių sąlygos – Vartotojai turi iš naujo sutikti su naudojimo sąlygomis ir privatumo bei slapukų politika.
 6. Vartotojai nesutinkantys su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo ir slapukų naudojimo politikos sąlygomis, negali naudotis Sistemos paslaugomis.
 7. Sistemos administratoriai nėra atsakingi ir nekompensuoja Vartotojui jo patirtos žalos kuri kyla dėl Taisyklėse ar Privatumo ir slapukų naudojimo politikoje numatytų sąlygų nesilaikymo.

 

III.. Asmens duomenų valdymo ir tvarkymo nuostatos

 

 1. Sistemos duomenų bazėje saugomi duomenys apie Sistemos Vartotojus įvardinti privatumo ir slapukų naudojimo politikos 8 punkte.  Visa įvardinta informacija yra būtina korektiškam Sistemos funkcionavimui.
 2. Duomenų saugojimo tikslas - sistemoje sudaromų eilių generavimas, prašymų registravimas ir redagavimas, ataskaitų rengimas, statistinių duomenų rinkimas.
 3. Duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti sklandų vaikų priėmimą į priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupes, mokyklas.
 4. Vartotojui pradedant naudotis Sistema pateikiamos šios taisyklės ir galimybė išreikšti sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje nurodytais atvejais ir tikslais.
 5. Vartotojas turi teisę žinoti apie savo Duomenų tvarkymą ir jo procedūras. Vartotojas gali bet kuriuo metu kreiptis į Duomenų valdytoją arba į Duomenų tvarkytoją ir paklausti, kokie jo duomenys ir kaip jie yra tvarkomi.
 6. Vartotojas gali matyti savo asmens Duomenis prisijungęs prie Sistemos.
 7. Vartotojas turi teisę pakoreguoti savo asmens Duomenis Sistemoje. Jei Vartotojo vaidmuo Sistemoje tinkamai nustatytas (tai užtikrina Duomenų valdytojas ir Duomenų tvarkytojas), vartotojas gali prisijungti prie Sistemos ir pakoreguoti savo Duomenis.
 8. Vartotojas turi teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti Duomenis iš Sistemos, jei jie tvarkomi, nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų.
 9. Vartotojas turi teisę pareikšti nenorą, kad Duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju vartotojas turi kreiptis į Duomenų valdytoją, kuris, susiderinęs su Duomenų tvarkytoju, išspręstų ginčą.
 10. Asmenims, įgaliotiems dirbti su Duomenimis, draudžiama atskleisti informaciją tretiesiems asmenims. Tai lieka galioti ir asmeniui pakeitus darbovietę arba pareigas, arba nušalinus asmenį nuo darbo su Sistema.
 11. Be teisių tiesiogiai įvardintų šiose Taisyklėse asmens duomenų subjektai (sistemos vartotojai) turi visas teises apibrėžtas Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento III skyriuje.
 12. Vartotojų duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatomis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmens duomenų valdymo, tvarkymo ir apsaugos aspektus.
 13. Visais asmens duomenų valdymo / tvarkymo klausimais duomenų subjektai gali kreiptis į UAB “Nacionalinis švietimo centras” 38 punkte nurodytais kontaktais. UAB “Nacionalinis švietimo centras”, būdamas Sistemos operatoriumi, pasilieka teisę duomenų subjekto paklausimą susijusį su duomenų valdymu / tvarkymu nukreipti atitinkamai įstaigai, esančiai konkretaus vartotojo duomenų valdytoju.

IV. Vartotojų elgesys

 

 1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už savo įkeliamos informacijos turinį, siųstą ar įkeltą naudojantis Sistema.
 2. Sistemos administracija neatsako už jokią pranešimų, komentarų ar kitų Vartotojų veiksmų padarytą  materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti kiti asmenys.
 3. Draudžiama Sistemą naudoti tokiu būdu, dėl kurio Sistemos veikimas arba prieiga prie jos bus (arba tikėtina, kad gali būti) pertraukta, pažeista arba pabloginta.
 4. Sistemą draudžiama naudoti:

                    32.1.            apgaulės tikslais arba jei naudojimas susijęs su kriminaliniu nusikaltimu ar kita neteisėta veikla;

                    32.2.            naudoti arba siųsti bet kokią medžiagą, kuri yra neteisėta, žalinga, nepadori, grasinamojo, įžeidžiamojo pobūdžio, sukelianti deliktinę atsakomybę, šmeižikiška, pažeidžianti garbę ir orumą, vulgari, nepadori, susijusi su vaikų pornografija, gašlaus, nešvankaus, niekinamojo pobūdžio, pažeidžianti kito asmens privatumą, skleidžianti neapykantą ar nepriimtina rasiniu, etniniu ar kitokiu požiūriu;

                    32.3.            persekiojimo, bauginimo ir (arba) priekabiavimo prie kito asmens tikslais, taip pat kitų asmenų smurto kurstymui;

                    32.4.            bet kokius veiksmus, kurių pagalba siekiama pakenkti nepilnamečiams.

 1. Sistemoje draudžiama:

                    33.1.            apsimesti kitu asmeniu ir melagingai nurodyti ar kitaip neteisingai paskelbti apie savo ryšį su fiziniu ar juridiniu asmeniu;

                    33.2.            manipuliuoti identifikacine informacija, siekiant nuslėpti asmens tapatybę.

                    33.3.            kliudyti, trikdyti ar neleisti kitam Vartotojui naudotis interneto svetaine, paslaugomis, medžiagomis ar kitomis susijusiomis svetainėmis, paslaugomis ar medžiagomis;

                    33.4.            gauti prieigą ar mėginti gauti prieigą prie medžiagos, prie kurios Vartotojas neturi leidimo prieiti ar panaudojant priemones, kuriomis sąmoningai nebuvo suteikta leidimo naudotis per interneto svetainę ar teikiant paslaugas.

 

VII.  Intelektinės nuosavybės apsauga

 

 1. Visos teisės į Sistemą yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Sistemoje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Sistemos kūrėjo sutikimo.

 

VIII. Kitos nuostatos

 

 1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal UAB „Nacionalinis švietimo centras“ buveinės vietą.
 4. Visais klausimais vartotojas gali kreiptis elektroniniu paštu bdar@nasc.lt arba darzeliai@manodienynas.lt

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-26 09:43:24

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man