Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Kompensacijų, lengvatų tvarka

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2013 m. lapkričio  25 d. Nr. 1-410

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr.113-4290;2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480; Nr. 84-4406; Nr. 86-4525, Nr. 84-4406; 2011, Nr. 52-2504, Nr. 155-7354; 2012, Nr. 136-6958) 6 straipsnio 1 dalies 10 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., Nr. 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 36 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarką (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios :

2.1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-877 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo kainos nustatymo“ 1-3 punktus;

2.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. 1-1042 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-877, 10.3 ir  12 punktų pakeitimo“.

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 dienos.

4. Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos 6 punktas priešmokyklinio ugdymo grupėse įsigalioja nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos.

 

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

 

Asta Vaznienė

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2013 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. 1-410

 

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS savivaldybės ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo IR MOKĖJIMO tvarkA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko maitinimo, ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimo ir kitų įstaigos išlaikymo išlaidų dengimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms gauti priėmimo savivaldybės vaikų darželiuose, lopšeliuose-darželiuose, mokyklose-darželiuose, Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje, Sasnavos pagrindinės mokyklos ikimokyklinėje grupėje (dirbančioje ilgiau kaip 6 val.), „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre, Patašinės universaliame daugiafunkciame centre (toliau – švietimo įstaigos) sąlygas ir tvarką.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-341 redakcija.

 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. Mokesčio už VAIKų IŠLAIKYMĄ nustatymas

 

 1. 4.  Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 100% nustatytos dienos(paros) maitinimo kainos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną:

4.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

4.1.1. 2,50 Eur – lopšelio grupėse;

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-241 redakcija.

 

4.1.2. 2,80 Eur – darželio grupėse.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-241 redakcija.

 

4.2. ikimokyklinio, specialiojo ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas:

4.2.1. 2,80 Eur – lopšelio grupėse;

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-241 redakcija.

 

4.2.2. 3,00  Eur – darželio grupėse.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-241 redakcija.

 

 1. 5.  Vaikai, lankantys ikimokyklines grupes ne ilgiau  kaip 4 valandas, gali būti nemaitinami.

6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 10 eurų mėnesio mokestį vaikų ugdymo sąlygoms ir edukacinėms aplinkoms gerinti. Mėnesio mokestis nemokamas, kai įstaiga Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu ir (ar) dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo ugdomosios veiklos arba karantino  laikotarpiu vaikas nelanko įstaigos.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-148 redakcija

 

7. Mėnesio mokestį už vaiko ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą moka visi tėvai (globėjai).

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-37 redakcija.

 

8. Vaikų, kurių gebėjimai lavinami individualiai (dailės, choreografijos, keramikos, vaidybos, kalbų ir kt.), tėvai  moka 1,20 Eur mokestį už vieną užsiėmimą.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-241 redakcija.

 

 1. 9.  Lėšos, surinktos įgyvendinant šios Tvarkos 6 ir 8 punktus, apskaitomos biudžetinių lėšų specialiųjų programų sąskaitoje.
 2. Surinktas mokestis už vaikų maitinimą apskaitomas įstaigos biudžetinėje sąskaitoje ir skiriamas tik vaikams maitinti.

                    

III. mokesčio lengvatų taikymas ir jas patvirtinančių dokumentų pateikimas

 

 1. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų nustatytos vaiko dienos maitinimo kainos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

11.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, teismo nutarimu pripažintas dingusiu be žinios, įstatymų nustatyta tvarka nėra galimybės nustatyti vaiko tėvo tapatybės);

11.2. šeima augina tris ir daugiau mažamečių ir/ar besimokančių bendrojo ugdymo mokykloje kasdieniu mokymosi būdu, profesinės ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje vaikų (iki 24 metų), pateikus šeimos sudėtį  ar vaiko gimimo liudijimo kopiją ir mokymąsi patvirtinančius dokumentus;

11.3. vaikas auga nedirbančių ir negaunančių darbo užmokesčio moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje abu tėvai mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

11.4. vaikas turi negalių ( vidutinis, žymus ir labai žymus  intelekto sutrikimas, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas ir visiškas aklumas, kiti regėjimo sutrikimai, žymus ir labai žymus klausos sutrikimas, gilus klausos sutrikimas (kurtumas), negalia dėl klausos sutrikimo (kochlearinis implantas), sunkūs judesio ir padėties sutrikimai, lėtiniai neurologiniai sutrikimai, įvairiapusiai raidos sutrikimai, kurčneregystė ir kompleksinė negalia), pateikus gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) ar neįgalumo pažymėjimą;

11.5. tėvams arba vienam iš tėvų nustatytas 0-40% darbingumas, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

11.6. vienas iš tėvų (globėjų) atlieka profesinę karo tarnybą arba nuolatinę privalomąją karo tarnybą  ir pateikia tai patvirtinančius dokumentus.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 1-130 redakcija.

 

 1. mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

12.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal kas trys mėnesiai pateiktas Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus pažymas;

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-241 redakcija.

 

12.2. socialinę riziką patirianti šeima turi Marijampolės socialinės pagalbos centro rekomendaciją, kuri išduodama atsižvelgiant į šeimos socialinę situaciją;

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-241 redakcija.

12.3. vaikai į įstaigą nevedami, kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20o C arba dėl ekstremalių įvykių;

12.4. vaikas nelanko įstaigos dėl:

12.4.1. ligos, tėvams pateikus pranešimą raštu;

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 1-322 redakcija.

 

12.4.2. tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų, motinos nėštumo ir gimdymo, vaikui prižiūrėti skirtų atostogų metu, vieno iš tėvų nedarbingumo metu  ne trumpiau kaip savaitę, pateikus patvirtinančius dokumentus ir tėvų(globėjų)  prašymą dėl vaiko nelankymo;

12.4.3. tėvų darbo pagal kintantį darbo grafiką, prastovų metu ar naudojantis papildomomis lengvatomis asmenims, auginantiems vaikus, pateikus dokumentą iš darbovietės ir tėvų (globėjų) prašymą dėl vaiko nelankymo.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-341 redakcija.

 

12.4.4. mokinių atostogų metu priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko Mokyklos;

12.4.5. nelaimės šeimoje atveju (artimųjų mirtis, gaisras ir pan.) ne ilgiau kaip savaitę;

12.4.6. vasaros atostogų metu (birželio-rugpjūčio mėnesiais) ne trumpiau kaip savaitę, tėvams (globėjams) pateikus  prašymą dėl vaiko nelankymo.

12.5. vaikas turi rijimo sutrikimą (maitinamas enteriniu būdu per zondą ar stomą) ir jo tėvai patys atveža maistą.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-277 redakcija.

 

12.6. įstaigos direktoriaus sudaryta komisija, vadovaudamasi gydytojo pažyma apie vaiko mitybą, leidžia patiems tėvams atvežti maistą.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-277 redakcija.

 

 1. Vaikas, tėvų (globėjų) prašymu, gali lankyti ne visą darbo dieną ir atsisakyti pusryčių ir/ar vakarienės, tada mokestis mokamas tik už pasirinktus maitinimus.
 2. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami švietimo įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą. Dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą priimami visomis darbo dienomis, o lengvata pradedama taikyti nuo dokumente nurodytos dienos.
 3. Lengvatos taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.
 4. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, įstaiga mokesčius perskaičiuoja ir tėvai (globėjai) juos privalo sumokėti per vieną mėnesį.
 5. Netekus teisės į lengvatą, tėvai (globėjai) apie tai raštu praneša švietimo įstaigos direktoriui.
 6. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams nemokamas maitinimas skiriamas ir dokumentai pristatomi pagal Mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose tvarką, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1.  Mokestis už vaiko išlaikymą švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.
 2.  Už mokesčių surinkimą atsakingas švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
 3.  Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių 2 mėnesius nesumokamas mokestis, įstaigos direktorius turi teisę pašalinti vaiką iš švietimo įstaigos sąrašų, prieš dvi savaites raštu įspėjęs tėvus (globėjus).

 

______________

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-19 12:03:20

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man