Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Dažniausiai užduodami klausimai

 

 KAS TURI PIRMUMO TEISĘ PATEKTI Į IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES?

 

Pirmumo teisę patekti į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes reglamentuoja Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-244

„Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtintas „Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas).

Aprašo 23 punkte nurodomos pirmumo teisę patekti į ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes priežastys:

„23. Pirmumo teisę lankyti Švietimo įstaigą suteikiančios priežastys:

23.1.           vaiko ir vieno iš tėvų (globėjų) deklaruota gyvenamoji vieta priskirta Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintoms Švietimo įstaigų aptarnaujamoms teritorijoms;

23.2.       priešmokyklinio ugdymo amžiaus vaikai;

23.3.        vaikai, kuriems Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos nutarimu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

23.4.            vaikas (-ai), kurio (-ių) brolis ar sesuo iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. lanko ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę toje įstaigoje. Pirmumo teisė galioja neatsižvelgiant į Savivaldybės tarybos sprendimu priskirtą Švietimo įstaigos aptarnaujamą teritoriją;

23.5.         Ginkūnų lopšelyje-darželyje ir Kairių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ – vaikas (-ai), kurio (-ių) brolis ar sesuo iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. lanko priešmokyklinio ugdymo grupes Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų ir Kairių pagrindinėje mokyklose;

23.6.       globojami šeimose, šeimynose ar įvaikinti vaikai;

23.7.           vaikai iš daugiavaikių šeimų, kurių bent 3 yra ikimokyklinio amžiaus ir tėvai yra dirbantys;

23.8.       toje Švietimo įstaigoje dirbančių darbuotojų vaikai.“

Šis Aprašas taikomas visoms Savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas.

Daugiau informacijos galite rasti čia: Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 2 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio /

 priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ .

 

KOKĮ   MOKESTĮ   MOKA   TĖVAI   UŽ    VAIKO   IŠLAIKYMĄ   IKIMOKYKLINIO   / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE?

 

Tėvai (globėjai), kurių vaikas (-ai) lanko Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes 4 val. ir daugiau, moka Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ su pakeitimais (toliau

–   Aprašas) nustatytą mokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuris sudaromas iš:

–            mokesčio už vaikų maitinimą (už kiekvieną lankytą dieną);

–            mėnesinio mokesčio ugdymo įstaigai už ugdymo paslaugą (nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus).

Minėtame Apraše nurodytos sąlygos, kuomet mokestis už vaiko (-ų) maitinimą grupėje mažinamas 50 procentų ar nemokamas.

Daugiau informacijos apie mokesčio už vaikų maitinimą, ugdymo paslaugos mokesčio nustatymo, lengvatų taikymo sąlygas galite rasti čia: Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. T-144 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės

 ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais).

 

 

KĄ DARYTI, JEIGU NĖRA LAISVŲ VIETŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE?

 

Jeigu laisvų vietų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo grupėse nėra, tai Šiaulių rajono

savivaldybės gyventojai gali kreiptis dėl:

1. Vaikų nukreipimo į Šiaulių miesto ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigas:

Šiaulių rajono savivaldybė yra sudariusi Bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų teikimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe, kurios pagrindu Savivaldybė gali nukreipti vaikus į Šiaulių miesto ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo įstaigas. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. spendimu Nr. T-405 „Dėl vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos apraše numatyta vaikų nukreipimo tvarka:

„2. Vaikai, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, nukreipiami į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas, kai:

2.1.  vaiko ir vieno iš tėvų (globėjų) (toliau – Tėvai) deklaruota gyvenamoji vieta daugiau kaip metus yra Savivaldybės teritorijoje;

2.2.  bent vienas iš Tėvų yra dirbantis;

2.3.   vaikas daugiau kaip prieš metus yra įregistruotas į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, bet į jas nepatenka dėl vietų stokos arba vaiko gyvenamoje vietoje ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programos nevykdomos.

  1. Vaikai, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, į Šiaulių specialiojo ugdymo centrą (toliau – Centras) nukreipiami, kai:

3.1.   vaiko ir vieno iš Tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybės teritorijoje;

3.2.   bent vienas iš Tėvų yra dirbantis;

3.3.    specialiosios ugdymo pagalbos poreikis atitinka Centro nuostatuose nurodytus Centro veiklos tikslus.“

„5. Tėvai dėl vaiko nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ar Centrą raštu kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių, pateikdami prašymą (1 priedas) ir dokumentus, įrodančius:

5.1.   vaiko gimimo aktą;

5.2.   bent vieno iš Tėvų darbo santykius;

5.3.    pagrindą taikyti atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatą (-as), nustatytą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu (pagal poreikį);

5.4.   poreikį specialiajai ugdymo pagalbai (Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos pažymą).“

Daugiau informacijos galite rasti čia: Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d.  spendimas  Nr.  T-405  „Dėl  vaikų,  gyvenančių  Šiaulių  rajone,  nukreipimo  į  Šiaulių  miesto

 savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos

 aprašo patvirtinimo“.

2. Šiaulių rajono savivaldybės kompensuojamo 70 € mokesčio už ikimokyklinio / priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymą Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose:

Šiaulių rajono savivaldybė taip pat kompensuoja 70 Eur mokestį už ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-177 „Dėl mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse

 

švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos apraše numatyta:

„7. Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto dydžio mokesčio kompensacija skiriama kompensuoti tėvų (globėjų) mokamo mėnesio mokesčio vienam vaikui, kai:

7.1.   tėvai (globėjai) pateikė prašymą (1 priedas) Savivaldybės administracijos direktoriui dėl mokesčio už ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą ir priežiūrą kompensavimo bei sudarytos mokymo sutarties su Nevalstybine švietimo įstaiga kopiją;

7.2.    Švietimo ir sporto skyriaus specialistas, naudodamasis registrais, įvertina atitikimą šio aprašo 2, 3 ir 4 punktų reikalavimams.“

Daugiau informacijos galite rasti čia: Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimas Nr. T-177 „Dėl mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą

 Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir

 priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

KOKIE REIKALAVIMAI IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ MAITINIMUI ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE?

 

Maitinimo organizavimo reikalavimai nurodyti Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos apraše patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „ Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais). Paprastai švietimo įstaigoje, vykdančioje ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas 10 ir daugiau valandų per dieną, vaikai 3 kartus gauna tik šviežią, šiltą maistą – pusryčius, pietus ir pavakarius.

Minėto dokumento 32, 46, 47, 49 punktuose nurodomas vaikų maitinimo organizavimas švietimo įstaigoje, vykdančioje ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas:

„32. 1–7 metų amžiaus vaikų maitinimo organizavimas:

32.1.   vaikai turi būti maitinami ne rečiau kaip kas 3,5 val. pagal valgiaraščius;

32.2.     atskiri valgiaraščiai sudaromi 1–3 ir 4–7 metų vaikams, jei ikimokyklinio ugdymo įstaigoje sudaromos mišraus amžiaus grupės, valgiaraščiai gali būti sudaromi vadovaujantis tik 4–7 metų vaikams rekomenduojamomis paros maistinių medžiagų normomis;

32.3.   80 proc. vaikams patiekiamų patiekalų turi būti tausojantys patiekalai;

32.4.     pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1) turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas;

32.5.     jei pritaikyto maitinimo patiekalų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos virtuvėje pagaminti nėra galimybių, vaikai, kuriems skirtas pritaikytas maitinimas, gali būti maitinami tą dieną savo iš namų atneštu maistu. Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančios įstaigos iš namų atneštą maistą turi laikyti ir patiekti tinkamos temperatūros;

32.6.    jei vaiko atstovai pagal įstatymą vaikui įdeda maisto papildomai, įdėtas maistas turi atitikti Tvarkos aprašo 19 punkto reikalavimus.“

Daugiau informacijos galite rasti čia: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011

m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „ Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo,

 bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais), Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

 programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normose HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-31 13:20:50

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man