Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Kompensacijų, lengvatų tvarka

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 27 d. Nr. T-510

Radviliškis

 

 

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, atsižvelgdama į Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse 2021 m. balandžio 1 d. teikimą Nr. TR5-41(5.5E) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-08-29 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo“ pakeitimo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

          1.    Patvirtinti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

          2.    Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. T-681 „Dėl Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų grupėse dydžio nustatymo “ su visais pakeitimais.

          Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Simelis

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. gegužės 27 d.

sprendimu Nr. T-510

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE MOKĖJIMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

          1.    Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja atlyginimo dydžių, jo mokėjimo ir lengvatų taikymo nustatymą už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) švietimo įstaigose (toliau – švietimo įstaigose).

          2.    Atlyginimą už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą švietimo įstaigose (toliau – atlyginimas už vaiko/vaikų išlaikymą), moka tėvai (globėjai, įtėviai).

          3.         Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMAS

 

          4.    Atlyginimas už vaiko, 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą mokamas tik tuo atveju, jeigu tėvai (globėjai, įtėviai) švietimo įstaigos direktoriui raštu pateikia prašymą, kad vaikui būtų organizuojamas maitinimas pietų metu.

          5.    Vienos dienos atlyginimas už vaiko, 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą skiriamas vaiko pietų išlaidoms padengti, atlyginimo dydis:

          5.1.    0,95 Eur už lopšelio grupę lankantį vaiką;

          5.2.    1,04 Eur už darželio grupę lankantį vaiką.

          6.  Vienos dienos atlyginimo dydis už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą yra:

          6.1.    2,10 Eur už lopšelio grupę lankantį vaiką;

          6.2. 2,30 Eur už darželio ar priešmokyklinio ugdymo grupę lankantį vaiką.

          7.    90 procentų atlyginimo už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą lopšelio, darželio ar priešmokyklinio ugdymo grupėje skiriama maitinimo išlaidoms padengti, 10 procentų – kitoms reikmėms tenkinti (ugdymo, higienos (išskyrus sauskelnes), patalpų priežiūros priemonėms ir kt. įsigyti). Vaikui nelankant lopšelio, darželio ar priešmokyklinio ugdymo grupės dėl nepateisinamos priežasties, 100 procentų vienos dienos atlyginimo už vaiko išlaikymą skiriama kitoms reikmėms tenkinti.

          8.         Vaikams, kurie ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, teikiami nemokami pietūs, todėl atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą atitinkamai mažinamas.

 

III SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO IR LENGVATŲ TAIKYMO NUSTATYMAS

 

          9.    Tėvai (globėjai, įtėviai) atlyginimą už vaiko:

          9.1.    4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą moka nustatyto dydžio atlyginimą už kiekvieną lankytą dieną;

          9.2.    ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą moka nustatyto dydžio atlyginimą už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną.

          10.  Atlyginimas už vaiko, 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą nemokamas, kai patenkintas tėvų (globėjų, įtėvių) prašymas vaikui organizuoti maitinimą pietų metu, jeigu:

          10.1.    vaikas auga šeimoje, kuriai teikiama socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga dėl šeimoje patiriamų socialinės rizikos veiksnių, ir tėvai (globėjai, įtėviai) pateikia tai patvirtinančią Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro pažymą;

          10.2.    vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

          11.     Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą nemokamas, jeigu:

          11.1.    tėvai (globėjai, įtėviai) ne vėliau kaip pirmą vaiko neatvykimo dieną praneša grupės auklėtojui ar įstaigos direktoriui apie vaiko neatvykimą dėl:

          11.1.1.   ligos ir pirmą dieną po ligos atvedę vaiką į švietimo įstaigą raštu pateikia patvirtinimą, kad vaikas sirgo, nurodant vaiko ligos pradžios ir pabaigos datas;

          11.1.2.   tėvų (globėjų, įtėvių) kasmetinių, tikslinių (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti, mokymosi, kūrybinių, nemokamų) atostogų ir papildomų darbdavio suteiktų poilsio dienų darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba 2 ar daugiau vaikų iki 12 metų, ir pateikia darbovietės pažymą apie jų suteikimą.

          11.2.    adaptaciniu laikotarpiu vaikas švietimo įstaigoje ugdomas ne ilgiau kaip 3 val. per parą;

          11.3.    vaikas auga šeimoje, kuriai teikiama socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga dėl šeimoje patiriamų socialinės rizikos veiksnių, ir tėvai (globėjai, įtėviai) pateikia tai patvirtinančią Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro pažymą;

          11.4.    vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

          11.5.    vaikas nelanko švietimo įstaigos vasaros laikotarpiu, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą patenkintame tėvų (globėjų, įtėvių) pateiktame prašyme, pageidaujant, kad vaikas švietimo įstaigą lankytų;

          11.6.    vaikas nelanko švietimo įstaigos esant minus 20 °C ar žemesnei, 30 °C ar aukštesnei oro temperatūrai;

          11.7.    vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu visoje šalyje paskelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija ir/ar visoje šalyje ar Savivaldybėje paskelbiamas karantinas ir nutraukiamas arba ribojamas ikimokyklinio ugdymo programos vykdymas kasdieniniu (kontaktiniu) ugdymo proceso organizavimo būdu ir vaikas nelanko švietimo įstaigos;

          11.8.    vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu:

          11.8.1.   nustatomas švietimo įstaigos visos ar dalies veiklos ribojimas dėl iškilusio pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimo pavojaus ir vaikas nelanko švietimo įstaigos;

          11.8.2.   visa švietimo įstaigos veikla ar vaiko lankomos grupės veikla sustabdoma dėl Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo;

          11.8.3.   visa švietimo įstaigos veikla ar vaiko lankomos grupės veikla sustabdoma dėl vykdomų avarinių darbų.

          12.  Atlyginimas už vaiko ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą nemokamas, jeigu:

          12.1.    tėvai (globėjai, įtėviai) ne vėliau kaip pirmą vaiko neatvykimo dieną praneša grupės pedagogui ar įstaigos direktoriui apie vaiko neatvykimą dėl ligos ir pirmą dieną po ligos atvedę vaiką į švietimo įstaigą raštu pateikia patvirtinimą, kad vaikas sirgo, nurodant vaiko ligos pradžios ir pabaigos datas;

          12.2.    vaikas auga šeimoje, kuriai teikiama socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga ugdymo ir palaikymo paslauga dėl šeimoje patiriamų socialinės rizikos veiksnių, ir tėvai (globėjai, įtėviai) pateikia tai patvirtinančią Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro pažymą;

          12.3.    vaikas nelanko švietimo įstaigos esant minus 20 °C ar žemesnei, 30 °C ar aukštesnei oro temperatūrai;

          12.4.    vaikas nelanko švietimo įstaigos mokinių atostogų metu;

          12.5.    vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu visoje šalyje paskelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija ir/ar visoje šalyje ar Savivaldybėje paskelbiamas karantinas ir nutraukiamas arba ribojamas priešmokyklinio ugdymo programos vykdymas kasdieniniu (kontaktiniu) ugdymo proceso organizavimo būdu ir vaikas nelanko švietimo įstaigos;

          12.6.    vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu:

          12.6.1.   nustatomas švietimo įstaigos visos ar dalies veiklos ribojimas dėl iškilusio pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų išplitimo pavojaus ir vaikas nelanko švietimo įstaigos;

          12.6.2.   visa švietimo įstaigos veikla ar vaiko lankomos grupės veikla sustabdoma dėl Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo;

          12.6.3.   visa švietimo įstaigos veikla ar vaiko lankomos grupės veikla sustabdoma dėl vykdomų avarinių darbų.

          13.     Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą mažinamas 50 procentų, jeigu:

          13.1.    šeima augina 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų (tėvai (globėjai, įtėviai) pateikia seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą, pažymą apie šeimos sudėtį);

          13.2.    šeima augina 3 ir daugiau vaikų (tėvai (globėjai, įtėviai) pateikia seniūnijos, kuriai priskirtoje teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą, pažymą apie šeimos sudėtį):

          13.2.1.   ir 19–21 metų vaikas (-ai) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (tėvai (globėjai, įtėviai) pateikia švietimo įstaigos pažymą);

          13.2.2.   ir 19–24 metų vaikui (-ams) yra išduotas (-ti) neįgaliojo (-iųjų) pažymėjimas (-ai) (tėvai (globėjai, įtėviai) pateikia vaiko (-ų) neįgaliojo pažymėjimą (-us).

          13.3.    šeimai einamuoju laikotarpiu skirta socialinė pašalpa (tėvai (globėjai, įtėviai) pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą);

          13.4.    švietimo įstaigoje pagal dieninį tvarkaraštį mokosi:

          13.4.1.   abu vaiko tėvai (globėjai, įtėviai) (tėvai (globėjai, įtėviai) pateikia švietimo įstaigų pažymas);

          13.4.2.   vienas vaiką auginantis tėvas (globėjas, įtėvis) (tėvas (globėjas, įtėvis) pateikia švietimo įstaigos pažymą ir dokumentą, įrodantį, kad vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų, įtėvių) dėl vienos iš šių priežasčių: tėvai (globėjai, įtėviai) yra išsituokę, vienas iš tėvų (globėjų, įtėvių) miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę, vienam iš tėvų (globėjų, įtėvių) neterminuotai apribota tėvų valdžia ar kt.).

          14.  Tėvai (globėjai, įtėviai) atlyginimą už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą moka už praėjusį mėnesį ir privalo jį sumokėti iki einamojo mėnesio 20 d.

          15.       Jeigu tėvai (globėjai, įtėviai) atlyginimo už vaiko, 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą grupėje už praėjusį mėnesį nesumoka laiku, švietimo įstaigos direktorius, prieš 5 darbo dienas raštu įspėjęs tėvus (globėjus, įtėvius), turi teisę vaiko maitinimo organizavimą nutraukti.

 

IV SKYRIUS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ DYDŽIO, MOKĖJIMO IR LENGVATŲ TAIKYMO NUSTATYMAS LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖNESIAMS

 

          16.  Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą liepos ir rugpjūčio mėnesiais mokamas, kai patenkinamas tėvų (globėjų, įtėvių) pateiktas prašymas, pageidaujant, kad vaikas švietimo įstaigą liepos ir/ar rugpjūčio mėnesiais lankytų.

          17.  Atlyginimo dydis už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą liepos ir rugpjūčio mėnesiais yra fiksuotas ir neperskaičiuojamas.

          18.  Atlyginimo dydis už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, yra:

          18.1.    50 Eur už lopšelio grupę lankantį vaiką;

          18.2.    55 Eur už darželio grupę lankantį vaiką.

          19.  Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą liepos ir rugpjūčio mėnesiais skiriamas vaiko maitinimo išlaidoms padengti ir kitoms reikmėms tenkinti (ugdymo, higienos (išskyrus sauskelnes), patalpų priežiūros priemonėms ir kt. įsigyti). Vaikui neatvykus į švietimo įstaigą, 100 proc. atlyginimo už vaiko išlaikymą skiriama kitoms reikmėms tenkinti.

          20.  Liepos ir rugpjūčio mėnesiais vienos dienos vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, maitinimo išlaidas sudaro:

          20.1.    1,89 Eur už lopšelio grupę lankančio vaiko maitinimą;

          20.2.    2,07 Eur už darželio grupę lankančio vaiko maitinimą.

          21.  Atlyginimas už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje liepos ir rugpjūčio mėnesiais, išlaikymą nemokamas, kai patenkinamas tėvų (globėjų, įtėvių) pateiktas prašymas, pageidaujant, kad vaikas švietimo įstaigą liepos ir/ar rugpjūčio mėnesiais lankytų, jeigu:

          21.1.    vaikas auga šeimoje, kuriai teikiama socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga dėl šeimoje patiriamų socialinės rizikos veiksnių, ir tėvai (globėjai, įtėviai) pateikia tai patvirtinančią Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro pažymą;

          21.2.    vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

          22.  Tėvai (globėjai, įtėviai) atlyginimą už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje liepos ir/ar rugpjūčio mėnesiais, išlaikymą privalo sumokėti iš anksto: už liepos mėnesį – iki birželio 23 d.; už rugpjūčio mėnesį – iki liepos 23 d.

          23.       Jeigu tėvai (globėjai, įtėviai) atlyginimo už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo ikimokyklinio ugdymo grupėje, išlaikymą liepos ir rugpjūčio mėnesiais nesumoka laiku, tėvų (globėjų, įtėvių) prašymas vaiką priimti į grupę netenkinamas, išskyrus atvejus, kai tėvai (globėjai, įtėviai) švietimo įstaigos direktoriui iš anksto (dėl liepos mėnesio – iki birželio 15 d., dėl rugpjūčio mėnesio – iki liepos 15 d.) pateikia argumentuotą prašymą dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimo atidėjimo esant sunkiai šeimos finansinei padėčiai ir švietimo įstaigos direktorius, įvertinęs prašyme pateiktus argumentus, suteikia leidimą atidėti atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimą iki nurodytos datos. Švietimo įstaigos direktorius atlyginimo už vaiko išlaikymą mokėjimą gali atidėti ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

          24.  Dokumentai (prašymai, pažymos ir kt.), kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą mokėjimo lengvatos, teikiami švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į įstaigą arba įgijus teisę į lengvatą. Pakartotinai dokumentai teikiami kiekvienais metais iki rugsėjo mėnesio paskutinės darbo dienos.

          25.  Atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą mokėjimo lengvatų taikymas įforminamas švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu.

          26.  Atlyginimo už vaiko, ilgiau kaip 4 val. per parą ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą mokėjimo lengvatos taikomos tėvams (globėjams, įtėviams) iki einamojo mėnesio paskutinės darbo dienos pateikusiems prašymą bei dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą už einamąjį mėnesį, išskyrus atvejus, kai tėvai (globėjai, įtėviai) švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui raštu motyvuotai paaiškina, dėl kokių dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, išduodančių įstaigų veiklos trikdžių negalėjo laiku gauti reikiamų dokumentų. Tokiu atveju švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo patikrina tėvų (globėjų, įtėvių) nurodytas aplinkybes, ir, joms pasitvirtinus, dokumentus, patvirtinančius teisę į lengvatą, priima ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5 d. Kitais atvejais už praėjusį laikotarpį atlyginimas už vaiko išlaikymą neperskaičiuojamas.

          27.  Netekę teisės į atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą mokėjimo lengvatą, tėvai (globėjai, įtėviai) iškart privalo apie tai raštu pranešti švietimo įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

          28.  Tėvai (globėjai, įtėviai) gali gauti tik vieną atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą mokėjimo lengvatą.

          29.  Atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą mokėjimo skolos iš tėvų (globėjų, įtėvių) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

          30.  Už atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą surinkimą atsako švietimo įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

          31.  Atlyginimą už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą, išlaikymą apskaičiuoja Savivaldybės švietimo įstaigos buhalterinę apskaitą vykdantis asmuo.

          32.       Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-03 14:41:56

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man