Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Priėmimo į darželius tvarka

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 29 d. Nr. 1-335

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, Rekomendacijų savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-918 „Dėl Rekomendacijų savivaldybėms dėl centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupes“, 4 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. 1-379 „Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Sprendimas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

 

Savivaldybės merė

 

Irena Lunskienė

 

 

 

Asta Vaznienė, 90 076

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 29 d.

sprendimu Nr.  1-335

 

VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų (toliau – įstaiga)  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – grupė) tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą, optimizuoti  priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarką. Šiam tikslui įdiegta Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės  savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinė sistema (toliau – IS).

2.  Apraše vartojami terminai:

2.1. IS – Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinė sistema;

2.2. IS valdytojas (toliau – Valdytojas) – Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius;  

2.3. IS administratorius (toliau  – Administratorius) Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vadovas;

2.4. IS tvarkytojas (toliau – Tvarkytojas) – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistas, atsakingas už vaikų registravimo ir priėmimo į švietimo įstaigas duomenų tvarkymą ir prašymų priėmimą, tvarkantis įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vaikų, lankančių ir pageidaujančių lankyti šių įstaigų grupes, duomenų bazę;

2.5. IS naudotojas (toliau – Naudotojas) – švietimo įstaigos darbuotojas, atsakingas už ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, lankančių vaikų duomenų bazę, informacijos apie švietimo įstaigą ir joje teikiamas paslaugas pateikimą;

2.6. IS vartotojai (toliau – Vartotojai) – tėvai ar globėjai, turintys teisę naudotis informacine sistema savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt.

            2.7. IS registratorius (toliau – Registratorius) – Savivaldybės atsakingas darbuotojas, atsakingas už prašymų priėmimą ir vaikų registravimą.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-163 redakcija.

 

3. Aprašas reglamentuoja tėvų (globėjų) prašymų pateikimo, grupių sudarymo tvarką, IS struktūrą, Valdytojo, Administratoriaus, Tvarkytojo, Naudotojo (-ų), Vartotojų funkcijas ir atsakomybę.

4. Informacija apie vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką skelbiama Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Švietimo įstatymo, kitų teisės aktų sąvokas.

 

II SKYRIUS

 IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ

VYKDYMAS

 

6. Marijampolės savivaldybėje ikimokyklinį ir/ar priešmokyklinį ugdymą vykdo lopšeliai-darželiai, darželiai, mokyklos-darželiai, universalus daugiafunkcis centras, bendrojo ugdymo mokyklos.

7. Vaikų ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus bei higienos normose nustatytas vaiko ugdymo sąlygas. Grupių sąrašai sudaromi neviršijant higienos normose nustatytų reikalavimų pagal amžiaus grupes nurodyto vaikų skaičiaus:

7.1. nuo 1 iki 2 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų;

7.2. nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų;

7.3. nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų;

7.4. nuo gimimo iki 3 metų – ne daugiau kaip 8 vaikai;

7.5. nuo gimimo iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 10 vaikų;

7.6. nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 12 vaikų;

7.7. nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 vaikų;

7.8. vienas sutrikusio intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir padėties, elgesio, žymių kalbos ar kitų komunikacijos, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią vaikas, ugdomas integruotai, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas 7.1–7.7  papunkčiuose nustatytas grupės vaikų skaičius.

8. Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdoma ne daugiau kaip 20 vaikų. Vienas sutrikusio, riboto intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir padėties, kompleksinių, emocijų, elgesio ir socialinės raidos ar žymių kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų vaikas, kurio specialiųjų ugdymosi poreikių sutrikimo grupė ir laipsnis nustatytas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, integruotai ugdomas priešmokyklinio ugdymo grupėje, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas nustatytas grupės vaikų skaičius.

 

III SKYRIUS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

9. Vartotojai prašymus priimti vaikus į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų grupes pildo elektroniniu būdu arba kreipiasi į Registratorių dėl jo užpildymo. Pastaruoju atveju Registratorius išspausdina prašymą ir pateikia Vartotojui pasirašyti dėl duomenų teisingumo.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-163 redakcija.

 

10.   Prašyme nurodoma:

10.1. prašymą teikiančio tėvo (globėjo) vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-163 redakcija.

 

10.2. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas;

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-163 redakcija.

 

10.3. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip 1 alternatyvą);

10.4. pageidaujama vaiko priėmimo į grupę data;

10.5. duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į įstaigą;

10.6. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

            10.7. specialieji vaiko ugdymosi poreikiai (pagal poreikį), pateikiant juos patvirtinančius dokumentus.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-163 redakcija.

 

11. Prie prašymo pridedami skenuoti dokumentai, patvirtinantys socialinę padėtį ir 16 p. numatytas aplinkybes.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-163 redakcija.

 

                12. Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

 

IV SKYRIUS

 GRUPIŲ SUDARYMAS

 

13. Grupės formuojamos nuo rugsėjo 1 dienos. Priimamų vaikų į įstaigas nuo rugsėjo 1 d. sąrašus grupėse sudaro Tvarkytojas iki kiekvienų kalendorinių metų birželio 1 dienos. Jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-163 redakcija.

 

14. Grupes savo įsakymu patvirtina įstaigos direktorius, gavęs iš Tvarkytojo priimamų vaikų sąrašus.

15. Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, nustatytus reikalavimus.

16. Priimant vaikus į grupes, laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymų registravimo datą, pirmenybę teikiant:

16.1. priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie jau lanko įstaigą, vykdančią ikimokyklinę ir priešmokyklinę programas;

16.2. našlaičiams, globojamiems ir/ar įvaikintiems vaikams;

16.3. vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko/mokosi toje pačioje įstaigoje;

16.4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba šioje įstaigoje;

16.5 vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) yra mokinys ar studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje ar studijuoja nuolatinėse studijose;

16.6. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau mažamečių vaikų;

16.7. vaikams, kurių tėvai (globėjai) arba vienas iš tėvų (globėjų) atlieka profesinę karo tarnybą ir yra keliami į naujas tarnybos vietas.

17. Vaikai, kuriems Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos nutarimu nustatytas ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, priimami į grupes be eilės.

18. Esant laisvų vietų, į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigas einamaisiais mokslo metais priimami vaikai:

18.1. kurie įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Marijampolės savivaldybės;

18.2. kurių gyvenamoji vieta deklaruota Marijampolės savivaldybėje;

18.3. vaikai iš kitų savivaldybių.

19. Jei tėvų (globėjų) pageidaujamoje ir pasirinktoje alternatyvioje įstaigose laisvų vietų nėra, galima rinktis kitą įstaigą, kurioje yra laisvų vietų.  Priskyrus vaiką  įstaigai, jis išbraukiamas iš laukiančiųjų eilės.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-242 redakcija.

 

20. Suformavus nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. priimamų vaikų sąrašus,  per 10 d.d. vaiko priėmimas į grupę įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos) ugdymo sutartimi. Joje nurodoma:

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-163 redakcija.

 

20.1. sutarties šalys;

20.2. ugdymo programa;

20.3. šalių įsipareigojimai;

20.4. sutarties terminas;

20.5. nutraukimo pagrindai ir pasekmės.

21. Sutartis pasirašoma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai. Tėvams (globėjams) laiku neatvykus pasirašyti sutarties, vaikas išregistruojamas iš Informacinės sistemos.

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-163 redakcija.

 

22. Ugdymo sutartis registruojama ugdymo sutarčių registracijos knygoje.

23. Sudarius sutartį, suformuojama vaiko asmens byla, kurioje saugoma ugdymo sutarties kopija. Vaikui išvykus iš įstaigos, jo asmens byla lieka šioje įstaigoje. Gavus įstaigos, kurioje vaikas tęsia ugdymąsi, prašymą, įstaigai išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.

24. Atvedę vaiką į grupę, tėvai (globėjai) pateikia įstaigos direktoriui vaiko gimimo liudijimą, nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kitus reikiamus dokumentus.

25. Jei vaikas mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių nelanko grupės, jis išbraukiamas iš grupės sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

26. Apie vaiką, išbrauktą iš grupės sąrašo, įstaigos direktorius tą pačią dieną informuoja Tvarkytoją ar Administratorių el. paštu.

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

 IS STRUKTŪRA

 

27. Marijampolės savivaldybėje įdiegta IS apie įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programas, ir vaikus, lankančius ir pageidaujančius lankyti šių įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

28. IS paskirtis – centralizuotai tvarkyti duomenis apie grupes ir jas lankančius ir pageidaujančius lankyti vaikus, siekiant optimaliai tenkinti tėvų (globėjų) poreikius ir teikti patikimą ir tikslią informaciją vietos bendruomenei.

29. IS struktūra:

29.1. duomenys apie įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir/ar priešmokyklinį ugdymą: vietų skaičius grupėse, grupių modeliai pagal vaikų amžių, grupės darbo laiką, taikomos pedagoginės sistemos ar ugdymo metodikos, ugdymo programos, teikiamos papildomos paslaugos ir kita su ugdymo organizavimu susijusi informacija (sprendžia IS valdytojas);

29.2. duomenys apie grupes lankančius vaikus;

29.3. duomenys apie pageidaujančius grupes lankyti vaikus;

29.4. duomenys, pateikti tėvų (globėjų) prašymuose.

 

VI SKYRIUS

 IS VALDYTOJO,  ADMINISTRATORIAUS,  TVARKYTOJO IR NAUDOTOJO

FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

 

30. Valdytojas:

30.1. skiria Administratorių, Tvarkytoją ir Registratorių bei kontroliuoja jų darbą;

                Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-163 redakcija.

 

30.2. paveda Tvarkytojui kontroliuoti Aprašo 10–11 punktuose nurodytų duomenų surinkimą;

30.3. nagrinėja tėvų (globėjų) skundus dėl priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

31. Administratorius nustato, kaip teikiama informacija Aprašo VII skyriuje nurodytiems duomenų gavėjams.

32. Tvarkytojas atsako už:

32.1. pavestos IS duomenų apsaugą;

32.2. duomenų patikimumą, kad elektroniniu būdu gauti tėvų (globėjų) tvarkomi duomenys atitiktų tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis;

32.3. priimamų vaikų į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąrašų sudarymo iki kiekvienų kalendorinių metų birželio 1 d. kontrolės vykdymą;

32.4. priežiūros vykdymą dėl informacijos apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tikslumo užtikrinimo.

33. Tvarkytojas:

33.1. suveda ir kontroliuoja įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, bei tėvų (globėjų) prašymuose pateiktus duomenis:

33.1.1. vietų skaičių grupėse;

33.1.2. grupių modelius pagal vaikų amžių;

33.1.3. taikomą pedagoginę sistemą ar ugdymo metodiką;

33.1.4. teikiamas papildomas paslaugas ir kitą su ugdymo organizavimu susijusią informaciją nurodytą Administratoriaus;

33.1.5. duomenis apie grupes lankančius vaikus;

33.1.6. duomenis apie pageidaujančius grupes lankyti vaikus;

33.2. vykdo priežiūrą ir patikras įstaigose, organizuojančiose ikimokyklinį ir/ar priešmokyklinį ugdymą, siekdamas nustatyti:

33.2.1. ar įstaigos vadovas yra išleidęs įsakymus dėl visų išvykusių ir naujai priimtų vaikų;

33.2.2. ar su visais į įstaigą priimtų vaikų tėvais (globėjais) sudarytos ugdymo sutartys;

33.2.3. ar sutartys registruojamos registracijos žurnale;

33.2.4. ar sudarytos priimtų vaikų asmens bylos;

33.2.5. ar vaikai priimami į grupes laikantis tuo metu galiojančios priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo;

33.2.6. įstaigų IS Naudotojams organizuoja ir praveda mokymus, kaip dirbti su IS.

34. Tvarkytojas turi teisę:

34.1. gauti Aprašui įgyvendinti reikalingus duomenis iš įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir/ar priešmokyklinį ugdymą;

34.2. reikalauti, kad įstaigų IS Naudotojai ištaisytų klaidas ir papildytų pateiktus duomenis.

35. Naudotojo funkcijos:

35.1. teikia tėvams (globėjams) informaciją apie laisvas vietas grupėse ir priėmimo į jas sąlygas;

35.2. teikia reikiamą informaciją Administratoriui.

36. Naudotojas atsako už:

36.1. tikslios informacijos teikimą;

36.2. priimamų vaikų sąrašų suderinimą su tvarkytoju.

37. Asmenys, nurodyti Aprašo 2 punkte, dirbdami su IS, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

ViI SKYRIUS

 DUOMENŲ GAVĖJAI, VARTOTOJAI IR JŲ TEISĖS NAUDOTIS IS DUOMENIMIS

 

38. IS statistinių duomenų gavėjai yra Marijampolės savivaldybės institucijos, sprendžiančios švietimo įstaigų tinklo ir kitus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo klausimus, švietimo įstaigos, teikiančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tėvai (globėjai).

39. Aprašo 38 punkte nurodytos Marijampolės savivaldybės institucijos papildomai turi teisę gauti IS tvarkomus duomenis apie: 

39.1. įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir/ar priešmokyklinį ugdymą (ugdymo organizavimą, įstaigas lankančių vaikų skaičių, jų amžių ir pan.);

39.2. vaikus, pageidaujančius lankyti grupes (jų skaičių ir amžių, vaikų, kuriems yra teikiama pirmenybė, skaičių).

40. Vartotojai, pateikę prašymą priimti vaiką į grupę, turi teisę:

40.1. gauti duomenis apie įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir/ar priešmokyklinį ugdymą (grupių skaičių ir struktūrą, esamas ir laisvas vietas grupėse, papildomai teikiamas paslaugas);

40.2. gauti duomenis apie vaiko (-ų) (globotinio (-ių) vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes;

40.3. reikalauti ištaisyti ar pašalinti vaiko duomenis, duomenis apie šeimos socialinę padėtį.

41. Įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ir/ar priešmokyklinį ugdymą, vadovai, turi teisę gauti duomenis apie:

41.1. kitas švietimo įstaigas, teikiančias ikimokyklinį ir/ar priešmokyklinį ugdymą (ugdymo organizavimą, lankančių vaikų skaičių ir amžių);

41.2. vaikų, pageidaujančių lankyti jų įstaigą, skaičių ir amžių, pageidaujamą lankyti grupę ir kitas pageidaujamas paslaugas, vaikų, kuriems teikiama pirmenybė, skaičių.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. IS Naudotojai iki 2017 m. gruodžio 31 d. įstaigoje gautus tėvų prašymus (ir kitus reikalingus duomenis)  suveda į IS iki 2018 m. vasario 19 d..

43. Tvarkytojas patikrina duomenis, įpareigoja IS Naudotojus ištaisyti klaidas, papildyti reikiamą informaciją.

44. Vadovaujantis šiuo Aprašu tėvų prašymai priimami nuo 2018 m. kovo 1 d. ( priedas)

__________________________________

 

 

Vaikų registravimo ir priėmimo į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo

priedas

Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 1-163 redakcija.

 

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

__________________________________________

(prašymą teikiančio tėvo (globėjo) vardas, pavardė, asmens kodas)

 

___________________________________________

(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

 

___________________________________________

(faktinės gyvenamosios vietos adresas)

 

__________________________________________

 (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

PRAŠYMAS PRIIMTI VAIKĄ Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

 

20____ m. ___________ d.

Marijampolė

Prašau priimti mano sūnų (dukterį) /globotinį (-ę) ________________________________

_______________________________________________________________________________

(vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas)

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

nuo 20__ m. _____________d. į:

 (I pasirinkimas)__________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

 (II pasirinkimas)__________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

Pažymiu teiginius, kuriais vadovaujantis turėtų būti suteikiama pirmumo teisė priimant vaiką į įstaigą:

 

 

 • priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie jau lanko įstaigą, vykdančią ikimokyklinę ir priešmokyklinę programas;
  • našlaičiams, globojamiems ir/ar įvaikintiems vaikams;
  • vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko/mokosi toje pačioje įstaigoje;
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba šioje įstaigoje;
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) yra mokinys ar studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje ar studijuoja nuolatinėse studijose;
  • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau mažamečių vaikų;
  • vaikams, kurių tėvai (globėjai) arba vienas iš tėvų (globėjų) atlieka profesinę karo tarnybą ir yra keliami į naujas tarnybos vietas.

 

_________

 

Pridedami skenuoti dokumentai, įrodantys pirmumo teisę.

1.

2.

3.

4.

 

 

Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi. Sutinku, kad šie duomenys būtų naudojami informacinėje sistemoje.

 

 

 

________                                                        ____________________________________

(parašas)                                                          vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė

 

 

 

 

Pastaba. Kiekvienas prašymo duomenų atnaujinimas prilygsta naujo prašymo pateikimui ir ankstesnio panaikinimui.

 

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-19 11:59:42

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man