Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Mokesčio už darželius tvarka


UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE DYDŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2019 m. lapkričio 27 d. Nr. 7-184
Ukmergė


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 7 ir 11 dalimis, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimą Nr. 7-117 ,,Dėl Kainos už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.
Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Savivaldybės meras Rolandas Janickas

 


PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 7-184


MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMO PASLAUGAS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE DYDŽIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja mokesčio dydį, mokėjimo terminus ir lengvatas, mokesčio lėšų panaudojimą.
2. Aprašas taikomas Ukmergės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, bendrojo ugdymo mokyklų ankstyvojo amžiaus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėms (toliau – grupės), išskyrus Ukmergės ,,Ryto“ specialiąją mokyklą.
3. Mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje sąlygos, mokėjimo terminai, šalių įsipareigojimai ir kiti šioje tvarkoje numatyti reikalavimai, įforminami mokymo pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą sutartyse, kurias pasirašo ugdymo įstaigos vadovas ir tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).
4. Apraše vartojamos sąvokos:
4.1. mokestis – nustatyto dydžio pinigų suma, skirta biudžetinių įstaigų paslaugoms apmokėti;
4.2. maitinimo normos kaina – maisto davinio, kurį vaikas gauna per dieną, kaina (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);
4.3. maitinimo mokestis – mokestis, kurį sudaro maitinimo normos ir gamybos išlaidų kaina;
4.4. abonementinis mokestis – mėnesinis mokestis, kurio lėšos naudojamos higienos normoms užtikrinti bei ugdymo priemonėms įsigyti;
4.5. BSI – bazinė socialinė išmoka (toliau – BSI);
4.6. kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos švietimo, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS
MOKESČIO UŽ PASLAUGAS SKAIČIAVIMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKA

5. Mokestį už vaikų išlaikymo grupėse paslaugas sudaro:
5.1. abonementinis mokestis:
5.1.1. 20 procentų BSI dydžio miesto ikimokyklinio ugdymo grupėse;
5.1.2. 15 procentų BSI dydžio miesto priešmokyklinio ugdymo grupėse, jei vaikas ugdomas ilgiau nei 4 valandas per dieną;
5.1.3. 10 procentų BSI dydžio kaimo teritorijos ikimokyklinio ugdymo grupėse ir 8 procentus BSI dydžio priešmokyklinio ugdymo grupėse, jei vaikas ugdomas daugiau nei 4 valandas per dieną;
5.2. maitinimo mokestis:
5.2.1. maitinimo normos kaina:
5.2.1.1. 1–3 m. vaikams už kiekvieną lankytą dieną – 2,02 Eur (pusryčiai – 0,52 Eur; pietūs – 1,02 Eur; vakarienė – 0,48 Eur). Savaitinės grupės vaikams naktipiečiai – 0,50 Eur.
5.2.1.2. 4–6 m. vaikams už kiekvieną lankytą dieną – 2,20 Eur (pusryčiai – 0,58 Eur; pietūs – 1,10 Eur; vakarienė – 0,52 Eur). Savaitinės grupės vaikams naktipiečiai – 0,50 Eur.
5.2.2. gamybos išlaidos – 0,50 Eur už kiekvieną lankytą dieną (skaičiuojamos prie pietų maitinimo kainos).
6. Abonementinio mokesčio lėšos naudojamos ugdymo priemonėms įsigyti, edukacinėms pramogoms vykdyti, higienos normoms užtikrinti. Šios lėšos paskirstomos pagal ugdymo įstaigos vadovo parengtą, su Mokyklos taryba suderintą ir ugdymo įstaigos vadovo patvirtintą priemonių sąrašą, skiriant ne mažiau 30 proc. ugdymo priemonėms įsigyti.
7. Maitinimo mokesčio lėšos panaudojamos: maitinimo normos dalis – maisto produktams įsigyti, gamybos išlaidų dalis – virtuvės įrangai ir reikmenims įsigyti, komunalinėms bei kitoms ūkinėms išlaidoms padengti.

III SKYRIUS
MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS

8. Vaikams, kurie ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir jiems pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą priklauso nemokamas maitinimas, pusryčių ir vakarienės normos kaina skaičiuojama pagal šio aprašo 5.2.1.2 papunktį.
9. Nuo maitinimo mokesčio atleidžiamos šeimos:
9.1. kurios gauna socialinę pašalpą;
9.2. kurių vaikams teisės aktų nustatyta tvarka skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas.
10. 50 procentų maitinimo mokesčio moka:
10.1. šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 m., jei vaikai mokosi dieninėse visų tipų mokymo įstaigose – iki 24 m.);
10.2. šeimos, kurių vienas arba abu tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) mokosi dieninėse bet kurio tipo mokymo įstaigose;
10.3. šeimos, kurių ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę lankančiam vaikui nustatytas neįgalumas;
10.4. šeimos, kurių vienas ar abu tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) atlieka privalomąją karinę tarnybą.
11. Maitinimo mokestis neskaičiuojamas, jei tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), kurių vaikas ugdomas ankstyvojo (1–3 m.) amžiaus grupėje, pateikia įstaigos vadovui raštišką prašymą dėl maitinimo paslaugos ugdymo įstaigoje atsisakymo adaptaciniu laikotarpiu (ne daugiau nei 15 dienų).
12. Maitinimo mokesčio dalis (pusryčių ar vakarienės) gali būti neskaičiuojama, jei tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pateikia raštišką prašymą dėl pusryčių ar vakarienės atsisakymo.
13. Pietų maitinimo mokesčio dalis bei gamybos išlaidos skaičiuojamos už kiekvieną lankytą dieną visiems ugdytiniams, išskyrus 9 ir 11 punktuose numatytus atvejus.
14. Abonementinis mokestis neskaičiuojamas, jei ugdymo įstaiga vasaros laikotarpiu neteikia ikimokyklinio ugdymo paslaugų.
15. Mokesčio lengvatos įteisinamos ugdymo įstaigos vadovo įsakymu.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

16. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 25 dienos.
17. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), kuriems priklauso mokesčio lengvatos, ugdymo įstaigos vadovui pateikia:
17.1. aprašo 9.1 papunktyje numatytai lengvatai – pažymą iš Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus apie pašalpos gavimą (lengvata taikoma nuo socialinės pašalpos paskyrimo datos).
17.2. aprašo 10.1 papunktyje numatytai lengvatai – pažymą iš seniūnijos, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta, apie šeimos sudėtį ir pažymą iš mokymo įstaigos (jei vaikai iki 24 m. ir mokosi dieninėse visų tipų mokymo įstaigose).
17.3. aprašo 10.2 papunktyje numatytai lengvatai – pažymą iš mokymosi įstaigos;
17.4. aprašo 10.3 papunktyje numatytai lengvatai – neįgalumo pažymėjimą;
17.5. aprašo 10.4 papunktyje numatytai lengvatai – pažymą iš karinio dalinio, kuriame atliekama karinė tarnyba.
18. Pažymas, kuriomis vadovaujantis atleidžiama nuo mokesčio arba taikomos mokesčio lengvatos, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pateikia įstaigos vadovui, priimant vaiką į ugdymo įstaigą ir įgyjus teisę į lengvatą. Pažymos atnaujinamos kartą per metus iki einamųjų metų spalio 1 dienos; socialinės pašalpos pažymos – pašalpos gavimo laikotarpiui.
19. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
20. Atsiradus teisei į lengvatą, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pateikia pažymas ugdymo įstaigos vadovui. Teisei į lengvatą pasibaigus, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu informuoja ugdymo įstaigos vadovą.
21. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata mokestis perskaičiuojamas ir sumokamas per 1 mėnesį.
22. Ugdymo įstaigos vadovas vienašališkai turi teisę pašalinti vaiką iš ugdymo įstaigos, jei tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) 2 mėnesius nemoka apskaičiuoto mokesčio.
23. Ugdymo įstaigos vadovas supažindina tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) su šiuo aprašu. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) pasirašytinai mokymo sutartyje patvirtina, kad su šia tvarka susipažino.
24. Ugdymo įstaigos vadovas kontroliuoja, kad mokestis būtų teisingai apskaičiuotas ir sumokėtas nustatytu laiku, taiko visas teisines priemones, užtikrinančias mokesčio surinkimą.
25. Už šio aprašo įgyvendinimą atsakingas ugdymo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, vadovas.
26. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Aprašas viešai skelbiamas Ukmergės rajono savivaldybės ir ugdymo įstaigų (įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) interneto svetainėje.


_________________________

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-22 16:37:25

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man