Norite registruoti arba matyti kurioje eilėje jūsų vaikas?
Prisijunk prie savo darželio dienyno

Priėmimo į darželius tvarka

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKos APRAŠO PATVIRTINIMO 

2014 m. spalio 30 d. Nr. 7-256

Ukmergė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 punktu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-20 įsakymu Nr. V-1369 patvirtintu Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-12-28 įsakymu ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 ,,Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007-09-14 įsakymu Nr. ISAK-1836 patvirtintą Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašą, Ukmergės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 7-247 patvirtintą Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką.

 

Savivaldybės meras Vydas Paknys

 

PATVIRTINTA

Ukmergės rajono savivaldybės

tarybos 2014 m. spalio 30 d.

sprendimu Nr. 7-256

 

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINES IR PRIEŠMOKYKLINES GRUPES TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į Ukmergės rajono savivaldybės mokyklas (toliau – mokykla), vykdančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvų (globėjų) prašymų pateikimą ir jų įforminimą, grupių komplektavimą, informacinės sistemos (toliau – IS) „Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes“ funkcionavimo principus.

  2. Aprašo tikslas – užtikrinti Ukmergės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą ir skaidrumą, racionaliai paskirstyti vaikų srautus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau – grupės), organizuoti lankančiųjų ir pageidaujančių lankyti mokyklas vaikų apskaitą, informuoti visuomenę apie laisvas vietas grupėse ir jų poreikį.

  3. Priėmimo į mokyklos grupes tvarkos aprašas grindžiamas demokratiškumo, prieinamumo, skaidrumo principais.

  4. Aprašo nuostatomis vadovaujasi savivaldybės mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, darbuotojai, savivaldybės administracijos specialistai, vaikų tėvai (globėjai).

  5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Mokykla vaikų lopšelis-darželis,bendrojo ugdymo mokykla,universalus daugiafunkcis centras ar kita ugdymo įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;

5.2. Informacinė sistema (IS) – centralizuota prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinė sistema;

5.3. kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS

 

  1. Tėvai (globėjai) nustatytos formos prašymą (1 priedas) priimti vaiką(-us) į mokyklą pildo elektroniniu būdu, prisijungę prie IS.

Punkto pakeitimai:2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. 7-188

  1. Tėvai (globėjai), neturintys galimybės užpildyti prašymo internetu, nustatytos formos prašymą pateikia mokyklos darbuotojui, atsakingam už mokyklos IS duomenų tvarkymą. Šis darbuotojas sudaro galimybę tėvams (globėjams) prisijungti prie IS, konsultuoja tėvus (globėjus) dėl prašymo registravimo arba pats užregistruoja prašymą.

Punkto pakeitimai:2018 m. spalio 25 d. Nr. 7-244

  1. Prašymus dėl vaikų priėmimo, galima pateikti į vieną arba kelias mokyklas.

9. Prašymo dėl vaiko(-ų) priėmimo į grupes užregistravimas:

9.1. Tėvai (globėjai) IS „Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes“, kurios nuoroda skelbiama savivaldybės interneto svetainėje (www.ukmerge.lt), užpildo elektroninį prašymą dėl vaiko priėmimo į grupę. Prašyme nurodoma:

9.1.1. vaiko vardas ir pavardė, asmens kodas, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta;

9.1.2. tėvų (globėjų) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

9.1.3. pageidaujama vaiko priėmimo į mokyklą data;

9.1.4. pirmumo teisę suteikiančios priežastys (jei tokios yra);

9.1.5. specialioji pagalba (jei reikalinga);

9.1.6. patvirtinimas, kad pateikti duomenys yra teisingi.

9.2. IS elektroniniai prašymai registruojami nuolat.

9.3. Prašymai, kuriuose pateikta netiksli informacija arba nurodomi ne visi duomenys, neregistruojami.

Punkto pakeitimai:2018 m. spalio 25 d. Nr. 7-244

9.4. Įregistravus elektroninį prašymą, informacinė sistema automatiškai suteikia vaikui unikalų kodą, informuoja tėvus ( globėjus) apie sėkmingą registraciją, o vėliau elektroniniu paštu- apie vaiko priėmimą į mokyklą.

10. Informacinėje sistemoje tėvams (globėjams) suteikiama teisė pagal unikalų vaiko kodą patikrinti informaciją apie pageidaujančiųjų lankyti mokyklą vietą eilėje ir sudaroma galimybė formuluoti paklausimus dėl vaikų priėmimo į grupes.

 

III. GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS IR PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

 

11. Grupės komplektuojamos teisės aktų nustatyta tvarka pagal vaikų amžių ir poreikius kasmet iki kovo 1 d. (tikslinamos iki rugsėjo 1 d.), ikimokyklinio ugdymo grupės, esant laisvų vietų, papildomos per mokslo metus.

Punkto papildymas:2018 m. spalio 25 d. Nr. 7-244

111Ugdyti(s) pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas priimami vaikai tik pasitikrinę sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.

Punkto pakeitimai:2016 m. sausio 28 d. Nr. 7-16

Punkto pakeitimai:2018 m. kovo 29 d. Nr.7-54

12. Ugdyti(s) pagal ikimokyklinio ugdymo programas priimami vaikai nuo gimimo (jei įstaigoje yra pritaikytos patalpos) iki priešmokyklinio ugdymo programos teikimo pradžios.

Punkto pakeitimai:2018 m. kovo 29 d. Nr.7-54

13. Ugdyti(s) pagal priešmokyklinio ugdymo programas priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai arba tėvų (globėjų) prašymu anksčiau (bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai).

Punkto pakeitimai:2018 m. kovo 29 d. Nr.7-54

14. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys vaikai gali būti ugdomi bendrosios ar specialiosios paskirties grupėse.

15. Vaikas(-ai) priimamas(-i) į ugdymo įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pagal informacinėje sistemoje užregistruoto prašymo datą ir pirmumo teisę suteikiančias priežastis.

Punkto papildymas:2018 m. spalio 25 d. Nr. 7-244

151. Vaikai, likę be tėvų globos ir globojami teisės aktų nustatyta tvarka, į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami be eilės.

Punkto pakeitimai:2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. 7-188

16. Pirmumo teisę suteikiančios sąlygos:

16.1. vaiko arba vieno iš tėvų (globėjų) faktinė gyvenamoji vieta Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas aptarnaujamoje teritorijoje ( 2 priedas);

16.2. ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą;

16.3. savivaldybės nustatyta tvarka vaikui skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

Punkto pakeitimai:2018 m. kovo 29 d. Nr.7-54

16.4. mokyklą jau lanko kiti tos pačios šeimos vaikai.

Punkto pakeitimai:2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. 7-188

 

161 Tėvai (globėjai), pretenduojantys į 16.1. ar 16.3. papunkčiuose numatytą pirmumą suteikiančią lengvatą, registruodami prašymą IS prideda lengvatą patvirtinančių dokumentų kopijas (faktinę gyvenamąją vietą, jei ji nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta, gali patvirtinti sutartys su komunalinių paslaugų teikėjais, vietinės rinkliavos ir komunalinių atliekų tvarkymo ar kiti faktinę vietą įrodantys dokumentai). Jei pirmumą patvirtinančių dokumentų nėra, pirmumo teisė neužskaitoma.

Punkto pakeitimai:2019 m. gruodžio 19 d. Nr. 7-221

162 Tėvai (globėjai), kurie pageidauja, kad jų vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą būtų ugdomas bendrojo ugdymo mokykloje ir pretenduoja į šio Aprašo 16.4 papunktyje numatytą lengvatą, registruodami prašymą IS prideda lengvatą patvirtinantį dokumentą (šeimos sudėties pažymos ar kito tos pačios šeimos vaiko moksleivio pažymėjimo kopiją). Jei pirmumą patvirtinančių dokumentų nėra, pirmumo teisė neužskaitoma.

 

Punkto pakeitimai:2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. 7-188

 

17. Vaikai, kurių faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta kitose savivaldybėse, priimami tuo atveju, jei mokyklose yra laisvų vietų.

Punkto pakeitimai:2018 m. spalio 25 d. Nr. 7-244

18. Informacija apie vaiko priėmimą į mokyklą skelbiama IS sistemoje, tėvus (globėjus) IS informuoja žinute nurodytu elektroninio pašto adresu.

Punkto pakeitimai:2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. 7-188

19. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie vaiko priėmimą į mokyklą, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pažymėti informacinėje sistemoje arba atvykę į mokyklą rašytiniu būdu patvirtinti, kad jų vaikas lankys mokyklą. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų tėvai (globėjai) privalo atvykti į mokyklą pasirašyti IS išspausdinamą prašymą bei pateikti vaiko priėmimui reikalingus dokumentus (jų kopijas). Prašymas įregistruojamas Tėvų (globėjų) prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale.

20. Priimant vaiką kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

20.1. pažyma apie šeimos deklaruotą gyvenamąją vietą;

20.2. gimimo liudijimo kopija;

20.3. specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo(si) skyrimo pažymas ir/ar asmens sveikatos būklės įvertinimo pažymą iš šiuos dokumentus išduodančių institucijų (pagal poreikį);

Punkto pakeitimai:2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. 7-188

20.4. dokumentus (ar jų kopijas), patvirtinančius šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį, kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiama mokesčio už paslaugas lengvata;

20.5. atvykus iš kitos mokyklos – pažymą apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą lankytoje mokykloje.

21. Tėvai (globėjai), dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykus) negalintys atvykti į mokyklą nustatytu laiku, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo gauto pranešimo apie priėmimą elektroniniu ar kitu rašytiniu būdu pranešti mokyklos vadovui apie vaiko priėmimui reikalingų dokumentų pateikimo datą.

22. Tėvams (globėjams) atsisakius pasiūlymo dėl vaiko priėmimo į mokyklą, laiku nepatvirtinus vaiko atvykimo ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, vaiko duomenys išbraukiami iš IS.

23. Tėvams (globėjams) atsisakius pasiūlymo jų vaikui lankyti mokyklą nurodytu prašyme laiku, ugdymo įstaigos IS administratorius koreguoja IS užregistruotą elektroninį prašymą. Vaikas paliekamas IS pageidaujančiųjų lankyti įstaigą eilėje iki kito elektroniniame prašyme nurodyto termino arba iki jam bus paskirta atsilaisvinusi vieta.

24. Jeigu elektroniniame prašyme nurodytu pageidaujamu laiku lankyti mokyklą tėvų (globėjų) pasirinktoje mokykloje nėra laisvų vietų, vaikas paliekamas IS pageidaujančiųjų lankyti ugdymo įstaigą eilėje iki jam bus priskirta atsilaisvinusi vieta, atitinkanti vaiko amžių ir poreikius.

Punkto pakeitimai:2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. 7-188

25. Tėvai (globėjai), kurių prašymas dėl vaiko priėmimo į mokyklą patenkinamas, tačiau jų poreikių netenkina, koreguoti prašymą dėl mokyklos pakeitimo gali ne anksčiau kaip nuo einamųjų metų balandžio 1 d.

26. Vaikų priėmimo į grupes įteisinimas:

26.1. Įvertinus priėmimo dokumentus ir patvirtinus vaiko priėmimą IS, vaiko priėmimas mokykloje įforminamas dvišale – vieno iš tėvų (globėjų) ir mokyklos – mokymo sutartimi konkrečios ugdymo programos laikotarpiui.

26.2. Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir vienas iš tėvų (globėjų). Mokymo sutartį įregistravus mokymo sutarčių registracijos žurnale, vienas mokymo sutarties egzempliorius įteikiamas tėvams (globėjams), kitas lieka ugdymo įstaigoje.

26.3. Mokyklos vadovui ir tėvams (globėjams) pasirašius sutartį, tėvai (globėjai) privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų ugdymo įstaigos lankymą (jei vaikas negali atvykti į ugdymo įstaigą, tėvai (globėjai) turi apie tai informuoti ugdymo įstaigą).

26.4. Vaiko priėmimą į ugdymo įstaigą direktorius įformina įsakymu. Suformuojama vaiko asmens byla (pagal įstaigos dokumentacijos planą).

27. Vaikų, priimamų į mokyklas sąrašus, sudaro direktorius iki einamųjų metų kovo 1 dienos ( tikslina iki rugsėjo 1 d.). Jei ugdymo įstaigoje yra laisvų vietų, ikimokyklinio amžiaus vaikų sąrašai gali būti pildomi nuolat.

Punkto pakeitimai:2016 m. sausio 28 d. Nr. 7-16

Punkto pakeitimai:2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. 7-188

28. Vaikų, planuojamų priimti į mokyklas nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., sąrašai skelbiami Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes IS iki einamųjų metų vasario 15 d.

Punkto pakeitimai:2016 m. sausio 28 d. Nr. 7-16

29. Priėmus vaiką į atitinkamą mokyklą, vaikas informacinėje sistemoje įrašytas į eiles ugdytis kitose mokyklose, automatiškai išbraukiamas iš sąrašų.

Punkto pakeitimai:2017 m. rugsėjo 21 d. Nr. 7-188

291 Nepatekę į ikimokyklinio ugdymo grupę vaikai lieka laukti eilėje, kol atsiras laisva vieta pageidaujamoje mokykloje. Atsiradus laisvai vietai, ji siūloma pirmam eilėje laukiančiam. Šiam raštiškai atsisakius, vieta siūloma kitam pagal eilę.

292 Už duomenų pateikimo teisingumą atsakingi tėvai. Paaiškėjus, kad tėvų pateikti duomenys yra neteisingi, ir buvo neteisėtai pasinaudota pirmumo teise patekti į mokyklą, vaiko duomenys pašalinami iš IS. Tėvai gali registruoti prašymą iš naujo ir pateikti teisingus duomenis.

Punkto pakeitimai:2019 m. gruodžio 19 d. Nr. 7-221

293. Ugdymo įstaigos vadovas turi teisę vienašališkai nutraukti vaiko, kuris ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, ugdymo sutartį,jei vaikas be pateisinamos priežasties nelanko ugdymo įstaigos daugiau nei vieną mėnesį. Pateisinama priežastis – vaiko ar tėvų liga, tėvų atostogos (visų rūšių, nurodytų Lietuvos Respublikos darbo kodekse, išskyrus vaiko priežiūros atostogas).

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Aprašo vykdymo priežiūrą atlieka savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, kuris:

30.1. stebi informacinės sistemos pageidaujančių lankyti mokyklas vaikų eiles;

30.2. vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikio ir pasiūlos stebėseną;

30.3. išimties atvejais (savivaldybės nustatyta tvarka paskirto privalomojo ugdymo) informacinėje sistemoje užregistruoja (padeda užregistruoti) elektroninius tėvų (globėjų) prašymus dėl vaiko priėmimo.

31. Už vaikų priėmimą į ugdymo įstaigas atsako mokyklos direktorius.

32. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

 

 

__________________________

 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-22 16:31:38

Pagal Smart-ID klaidą matoma, kad pas jus yra paprasta, nepatvirtinta arba neatnaujinta Smart-ID paskyra, kurią reikėtų atnaujinti, identifikuoti.

 

Informacija apie Smart-ID

Kaip susikurti Smart-ID paskyrą?


1) Atsisiuntę ir įdiegę https://www.smart-id.com/lt/atsisiuntimas/ „Smart-ID“ programėlę, turite užsiregistruoti paskyrą.


2) Įdiegę programėlę, atidarykite ją ir spustelėkite mygtuką „Registruoti“. Pasirinkite norimą būda save identifikuoti.
(Identifikavimas su veido atpažinimu: https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man)

 

Jeigu jau turite Smart-ID programėlę ir paskyrą


Identifikavimas su veido atpažinimu:
https://www.smart-id.com/lt/pagalba/duk/biometrinis-identifikavimas/ar-biometrinis-identifikavimas-man